Drobečková navigace

Úvod > Kde nás najdete - podrobnosti

Kde nás najdete

Pozvánka do Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj má rozlohu 4 758 km2 a žije v něm 550 tisíc obyvatel. V Kraji je 448 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 35 obcí s pověřeným obecním úřadem.mapka kraje

Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km.


Kraj se může pochlubit množstvím přírodních, kulturních, architektonických a historických památek a zajímavostí, které sem celoročně přitahují velký počet turistů ze všech koutů České republiky i ze zahraničí.
Ideální podmínky naleznou v Královéhradeckém kraji také turisté obdivující skalní města, příznivci vodních sportů, lyžování, létání a mnoha dalších aktivit.
Milovníci zvířat mohou zavítat do ZOO - Safari ve Dvoře Králové nad Labem, která počtem chovaných zvířat představuje největší zoologickou zahradu v České republice.
Příznivci historie a umění ocení unikátní stavby hradů, zámků, kostelů, klášterů a dalších objektů, z nichž mnohé byly vyhlášeny národní kulturní památkou.
V kraji sídlí velké množství významných průmyslových, stavebních, textilních, obchodních a dalších podnikatelských subjektů.

Mapa krajeNa severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími a kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. Nejníže položeným bodem je hladina Labe v místě, kde opouští území okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m.

Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke změně hranic okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů.

V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní úřady spravují obce v území, které je skladebné do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Rozlohou 4 758 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské půdy i lesních pozemků. K 31. 12. 2007 představovala zemědělská půda 58,7 % celkové rozlohy kraje, podíl orné půdy činil 40,6 % a lesy pokrývaly území z 31,0 %. Rozlohou je největší okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje okres Rychnov nad Kněžnou s 21,0 % a zbytek území se rovnoměrně zhruba po 18 % dělí mezi tři zbývající okresy.

Ke konci roku 2008 měl Královéhradecký kraj celkem 554 181 obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s více než 162 tisíci osobami. Naopak populačně nejmenší se 79 196 obyvateli je okres Rychnov nad Kněžnou. Hustotou 116 obyvatel na km2 nedosahuje kraj celorepublikového průměru 132 osob. Rozdílná je i v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (182 obyvatel na km2) po nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (81 obyvatel na km2).

Území/okres - rozloha v km2

  • ČR - 78 864 km2
  • Královéhradecký kraj - 4 758 km2
  • Hradec Králové - 875 km2
  • Jičín - 887 km2
  • Náchod - 851 km2
  • Rychnov nad Kněžnou - 998 km2
  • Trutnov - 1 147 km2

Rozloha okresů v procentech

Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k 31. 12. 2007 mělo 48 statut města a 9 statut městyse. Podíl městského obyvatelstva dosáhl celkem 68,3 %. Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s 94 252 obyvateli, druhým největším městem s 30 993 obyvateli je město Trutnov. Nejméně urbanizován je okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl osminu obyvatel. Průměrná rozloha obce je 1 062 ha a průměrný počet obyvatel v obci dosáhl 1 232 osob.

Ze všech krajů v republice po Hl. m. Praze (15,6%) má Královéhradecký kraj největší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (15,3 %). Průměrný věk mužů i žen je rovněž nad republikovým průměrem. Stejně je tomu v porovnání s krajským průměrem v okresech Hradec Králové a Jičín. Nejvyšší podíl obyvatel do 14 let měly okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou, nejvyšší podíl obyvatel ve věku 15 - 64 let byl v okrese Trutnov.

Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým cestovním ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí. Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. Národní park Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lokality parku. Mezi chráněné krajinné oblasti patří Broumovsko, Orlické hory a Český ráj.

Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2007 podílel pouze 4,5 %, v přepočtu na 1 obyvatele však dosahuje 85,2 % republikového průměru a je mezi kraji na 6. pozici (po Hl. m. Praze, Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Jihočeském kraji).

Podle výběrového šetření pracovních sil bylo v roce 2007 v hospodářství kraje zaměstnáno celkem zhruba 265 tisíc osob, z toho 35,1 % v průmyslu, 11,9 % v obchodě, opravách motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu, 6,8 % v odvětví zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti, 6,6 % ve stavebnictví a 3,6 % v zemědělství, lesnictví a rybolovu.

Zdroj: webové stránky Královéhradeckého kraje

Stručné dějiny Královéhradeckého kraje zde: Stručné dějiny Královéhradeckého kraje.doc

Vítejte tedy v naší obci...

Obec Mokré se nachází na úpatí Orlických hor, 4 km od známého města Opočno a 2 km od Českého Meziříčí.

Letecký snímek obce MokréKatastr obce patří do II. ochranného vodního pásma. Podnebí je zde po většinu roku mírné a rostou zde rostliny charakteristické pro mírné pásmo. Na polích se pěstuje především kukuřice, obilí, brambory, řepka olejka a také koření. Dříve se zde pěstovalo  mokerské zelí, které patřilo k nejkvalitnějším.

V náhonu za obcí je možné zhlédnout štiku a úhoře. Na katastru obce se nacházejí i lokality s chráněnými rostlinami.

Vesnici dominuje budova obecního úřadu.

Mokré je spojeno s okolními městy a vesnicemi autobusovou dopravou, které však ubývá a obyvatelé stále více musí používat k přepravě svých osobních aut. Občanům je k dispozici obchod se smíšeným zbožím. Telefonické spojení v obci je na vysoké úrovni, také se rychle rozšiřuje komunikace pomocí bezdrátového internetu, který funguje v obci od roku 2005. Pošta se nachází v blízkém Českém Meziříčí.

V obci je postaveno víc než 70 domů, z toho asi 50 trvale obydlených, zbytek je využíván k rekreaci chalupáři. Žije zde okolo 150 obyvatel. Zastoupeny jsou všechny skupiny vzdělanosti, od dělníků až po vysokoškolsky vzdělané osoby.

Za praktickým i dětským lékařem musí obyvatelé dojíždět do blízkého Opočna a Českého Meziříčí.

Základní školu navštěvují děti již od první třídy v Opočně. I ty nejmenší musí rodiče vozit většinou do mateřských škol v nejbližším okolí.

V obci je vodovod, kanalizace, čistička odpadních vod a v současné době je dokončena i plynofikace obce. V rámci protipovodňových opatření je zrekonstruován Podlažický potok, který protéká obcí.

Kultura občanů je v obci je z větší části zabezpečena obecní knihovnou s internetem pro veřejnost, která je navštěvována nejen místními obyvateli a která pro děti i dospělé pořádá spoustu zajímavých soutěží, akcí a besed se spisovateli a cestovateli.  Knihovna má v obci dlouholetou tradici, její založení se datuje již od roku 1889. Mezi nejúspěšnější akce patří „Hledání bludiček v Mokrém“, „Prázdninové malování“,„Velikonoční malování“, „Malování na sklo“, ale také třeba soutěž „O nejlepšího čtenáře roku“.

Mezi velmi úspěšné akce minulých let patří i výstava „Mokerské kroniky“, která se konala v roce 2004 a setkala se s velkým ohlasem.Další výstava se konala v roce 2009, kdy zároveň místní knihovna oslavila již 120 let od svého založení. O této akci více na stránkách knihovny www.obecmokre.cz/knihovna. Výstavy kroniky se od té doby pořádají průběžně, v menším provedení.

Dětem je k dispozici i místní hřiště, kde se pořádají hlavně posvícenské turnaje ve fotbale nebo nohejbale. Okolí obce využívají občané k procházkám do přírody, ale také k cykloturistice a jízdě na kolečkových bruslích, pro které jsou zde vynikající podmínky.

Mezi oblíbené akce patří tradiční Slet čarodějnic, Květinový den, Hon za pokladem a Posvícenské radovánky. Novou zajímavou akcí pro obyvatele Mokrého se stala také soutěž „ Nejrozkvetlejší dům a zahrada v Mokrém“. Hlavním sponzorem těchto akcí je Obec Mokré a místní podnikatelé.

Tradicí se již také stalo slavnostní vítání nových občánků do života v naší obci. Kulturní program na tuto akci pomáhají připravit i děti. K milým "povinnostem" patří také setkání jubilantů, posezení a povídání s pamětníky obce.....zlaté svatby....

Veškeré informace o dění v obci se občané dozví  na webových stránkách, které získaly již řadu cen v celostátní internetové soutěži Zlatý erb

www.obecmokre.cz

www.obecmokre.cz/nepravidelny_zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

www.obecmokre.cz/kronika

A veškeré informace o činnosti knihovny se občané dozví na nových webových stránkách místní knihovny - Knihovny U Mokřinky

http://knihovna.obecmokre.cz

letecký snímek obce

 

WIKIMAPA A MOKRÉ 

 

 

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

Vyhledat v textu

14. 7. Karolína

Zítra: Jindřich

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

Tajemství lesa.jpg

Květinová soutěž 2020 plakát.jpg

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 257
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 156
c) Netřídím vůbec
  
 787

Návštěvnost stránek

507073