Rozvoj obce v historii

Elektrifikace obce

Hospodářské družstvo pro rozvod elektrické energie

Již v roce 1912 mokerští občané uvažovali o elektrizaci obce. Téhož roku na jaře proto navštívili přednášku v Přepychách o výhodách elektrického osvětlení i pohonu. A hned v červnu navštívili elektrárnu ve Věkoších. Zájem podnítil vyjednávání o koupi zdejšího mlýna pro zřízení elektrárny. Světová válka však vše přerušila. Po válce se ale opět znovu uvažovalo o elektrizaci obce. V Hradci Králové byl v té době utvořen svaz elektráren, s kterým začalo vyjednávání o dodávkách proudu do obce. Dne 29.3.1920 bylo po úspěšném vyjednávání založeno „Hospodářské družstvo pro rozvod elektrické energie“, k němuž přistoupilo 38 členů se 156 podíly a 59 hlasy. Obec převzala 387 podílů. Podíly byly rozvrženy takto: na jedno číslo popisné 200 Kč podíl a na každých započatých 10 korců pozemků jeden podíl 200 Kč, zápisné za člena 10 Kč. K urychlení prací žádal svaz na obcích Čánce, Mokré, Přepychy, Bolehošť složení větší hotovosti, z níž po dohodě s ostatními obcemi, Mokré složilo 21 000 Kč.

V létě roku 1920 započalo kladení kabelů od Meziříčí podél okresní silnice. V Mokrém pak na volném místě při silnici mezi potokem a č. 44 a proti č. 31 byl postaven transformátor. S domovními instalacemi se započalo na jaře roku 1921. V obci bylo zřízeno 9 pohonných motorů.

Poprvé se rozsvítilo v hostinci o 3. hodině odpolední 6.4.1921 a tím byl zahájen pravidelný provoz. Dne 12.4.1923 bylo zdejší družstvo zapsáno do rejstříku družstev.

V roce 1932 mělo družstvo již 40 členů s 557 podíly. Po celé období byl předsedou družstva Jan Andrýs č. 17 a jednatelem a pokladníkem Jaroslav Šimon č. 36. Mimo to družstvo spravoval šestičlenný výbor.

Postupem času, s přibývající mechanizací se ukázalo, že elektrická síť je nedostatečná. Když se mlátilo ve všech staveních najednou, docházelo k poruchám následkem nedostatečného napětí. Zvláště, když se používalo velkých motorů, nebylo možno mlátit  na Lhotce a současně v obci. Byla proto zřízena posila proudu vrchním vedením do jediného transformátoru, postaveného uprostřed obce proti č. 31.

Transformátor

V roce 1948 byla elektrická síť rozšířena i do nové čtvrti „V Lípách“. V roce 1971 starý transformátor skácen a nahrazen novým  a přívod elektrické energie byl zřízen novou linkou. V tomto roce bylo v obci instalováno veřejné osvětlení nákladem 370 000 Kč.

Kácení transformátoru Kácení transformátoru

V dubnu 1997 byla V Lípách posílena dodávka elektrické energie, protože síť byla velmi zastaralá. Východočeské energetické závody Rychnov nad Kněžnou mohli díky souhlasu rodiny Bláhových č. 84 postavit na jejich pozemku novou trafostanici.

Ještě v roce 2009 se na území obce nachází staré vedení (foceno 16.7.2009)

Staré elektrické vedení Staré elektrické vedení

Veřejné osvětlení v obci

Veřejné osvětlení v obci bylo zřízeno usnesením z 28.6.1950. Náklad byl svépomocí a obnosem 4 025 Kč získaných za výměrky mléka v mlékárně a sbírkou mezi občany, která vynesla 32 415,90 Kč, čímž byla tato investice uhrazena. Po obci bylo zřízeno 17 osvětlovacích těles.

Po roce 1990 se správy veřejného osvětlení musela ujmout obec, která postupně zastaralá osvětlovací světla mění za moderní. Veřejné osvětlení bylo rozšířeno k poslednímu domu „Holubinci“ V Lípách a zatím poslední investicí bylo v roce 2008 zřízení veřejného osvětlení na místní hřiště.

Veřejné osvětlení

Telefon

Dne 9.5.1932 se v Mokrém začala stavba telefonního vedení, již 13.5.1932 v 15 h vedl první rozhovor Jan Boukal, obchodník, s Pardubicemi. Telefonní hovorna byla umístěna v obchodě Jana Boukala v č. 10. Za dodání depeše a za obstarání rozhovorů byl smluven s Janem Boukalem roční paušál 300 Kč. Telefon byl pořízen nákladem 9 890 Kč.

 

Vodovod

Vodní družstvo Mokré – Čánka

Dle pamětníků byla většina místních pozemků tak mokrá, že v deštivém roce vyvěrala voda na mnohých místech polí na povrch a musela se stružkami odvádět. V důsledku toho se oralo do úzkých čtyřbrázdových záhonů, i přesto bývala úroda velmi slabá. Čtenářsko-hospodářská beseda, která šířila kulturní i hospodářské uvědomění mezi občany, svolala na podzim 15.12.1897 schůzi zdejších i okolních hospodářů. Zde byly předneseny výhody odvodnění pozemků trubkovými drény. V důsledku toho na jaře roku 1899 bylo založeno „Vodní družstvo“ Mokré – Čánka, jehož prvním předsedou byl zvolen Jan Holanec, rolník z Čánky. Ten se v roce 1900 vzdal předsednictví a Čánka z družstva vystoupila. Mokré si pak zvolilo za předsedu Jana Andrýse č. 17.

Přípravné práce byly zahájeny roku 1900 měřením a nivelováním. Bylo zjištěno, že regulace se má provést v délce 2 230 m, meliorační odpad 1 077 m a k odvodnění pozemků bylo přihlášeno 155 ha 80 arů. V roce 1904 byl zpracován projekt. Rozpočet na regulaci činil 55 150 korun, na odvodnění a zavodnění 143 120 korun, celkem to činilo 198 270 korun. V roce 1905 byly prováděny sondy, na základě kterých musel být projekt přepracován a rozpočet byl výnosem c. k. ministerstva orby 6.8.1907 snížen na 148 800 korun. Dne 1.9.1908 byly zahájeny meliorační práce, které trvaly až do 8.4.1912. Aby se projekt mohl uskutečnit, bylo nutné zažádat o subvence. Roku 1915 se počaly platit úroky a roku 1917 se započalo se splácením dluhu.

Válkou se poměry úplně změnily, rozpočet byl přepracován na částku 540 729 Kč. V roce 1925 započaly regulační práce, které byly s dodatečným meliorováním skončeny na podzim roku 1926. Při kolaudačním řízení 13.11.1928 bylo Meliorační společenstvo prohlášeno za ukončené.

Konečná délka regulace byla 1 899 m, o 331 m méně, zmeliorováno bylo 112  ha 68 ar 41 m2,  o 43 ha 11 ar 59 m2 méně, zavodněno bylo jen 8 ha 7 ar, méně o 7 ha 43 ar, oproti původnímu plánu.

 

Zřízení vodovodu v Mokrém

V katastru obcí Mokré, České Meziříčí, Pohoří a Bohuslavice se rozprostírá kotlina bohatá na spodní vodu. Krajská vodohospodářská správa v Hradci Králové zjistila průzkumnými vrty, že v hloubce 104 m se nachází veliké podzemní jezero, bohaté na pitnou vodu, kterou Hradec Králové nutně potřebuje.

Měřením bylo zjištěno, že velké množství pramenů pitné vody se nachází na Černém kopci, kde z jednoho vrtu vytékalo pravidelně po celý rok za 1 vteřinu 11 litrů pitné vody 10 °C teplé. Dále to byly prameny okolo Vranova a Českého Meziříčí, kde potůček jménem Litá obsahoval dostatek pramenité vody s velkým obsahem železa.

Jmenované obce daly souhlas k čerpání pitné vody z této hloubky. Obec Mokré s podmínkou, že v obci bude zřízen vodovod na náklad krajské vodohospodářské správy. Místo pro rezervoár bylo vybráno na kopci u lesa Hájku, zvaném Hačaperk, kde byl vyhlouben a v zemi vybetonován obrovský vodojem v rozměrech 25 x 25 m, hluboký 5 m, do něhož ústí trojnásobné litinové potrubí o průměru 10 cm. Do Hradce Králové se odvádí voda potrubím o průměru 80 cm. Zahajovací práce byly započaty v roce 1973.

 

Plynofikace obce

Dne 18.1.2002 vznikl Dobrovolný svazek obcí Horka, který tvoří obce Očelice, Mokré a město Opočno. Tento svazek vznikl za účelem plynofikace obcí Očelice, Mokré, Čánka a Dobříkovec. Pověřenou obcí vedením účetnictví svazku se stala obec Očelice.

Samotné práce na výstavbě plynovodu začaly v květnu 2003 a v listopadu 2003 byl zahájen zkušební provoz. Kolaudace stavby proběhla 17.12.2004. V obci je připojeno zhruba 30 % domácností.

Plánovaný rozpočet pro obec Mokré byl 3,80 mil. Kč, z toho 55 % je výdaj obce a 45 % tvoří dotace. Výdaje obce činily celkem 2,599 mil. Kč. Na výstavbu měla obec ušetřeno 1,229 mil. Kč z přebytků hospodaření minulých let, dále to byly příspěvky obyvatel ve výši 128 tis. Kč a úvěr od Komerční banky ve výši 800 tis. Kč. Celkem příjmy činily 2,157 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 442 tis. Kč obec uhradila z běžných příjmů. Úvěr byl k 31.12.2009 splacen v celé výši.

 

Internet v obci

Bezdrátové připojení obecního úřadu, knihovny a dalších domů v obci (dle zájmu obyvatel) k internetové síti bylo zprovozněno od roku 2006. Tuto službu provozuje firma ACT s. r. o. Dobruška.

 

Územní plán obce

Zastupitelstvo schválilo zpracování územního plánu obce dne 27.10.2006 jako jedna z posledních na Dobrušsku. Zpracovatelem byl na základě výběrového řízení vybrán Ing. arch. Karel Novotný z Hradce Králové. Na financování územního plánu se podílel Královéhradecký kraj. Územní plán byl dokončen a vyúčtován 28.7.2009.

Zpracování bylo rozděleno do dvou částí:

1. část

  • Náklady projektu - 135 000 Kč
  • Podíl obce - 81 000 Kč
  • Podíl podpory kraje - 54 000 Kč

2. část

  • Náklady projektu - 61 000 Kč
  • Podíl obce - 36 600 Kč
  • Podíl podpory kraje - 24 400 Kč

Celkové náklady na zpracování územního plánu byly ve výši 196 000 Kč. Územní plán je k dispozici jak v tištěné, tak v digitální podobě.

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040738
Ze života obce