Zajímavá data v dějinách obce

1361 – archeologický nález - poloha Na podlažským, zaniklá ves Podlažice (Lazec), k roku 1598 pouze dvůr, ten zanikl asi ve třicetileté válce

25.7.1390 – první písemná zmínka o obci Mokré

1513 – archeologický nález - poloha U habřinky, rybník Mokré, zaniklá středověká ves, připomínána k roku 1513 jako pustá

1543archeologický nález - Dvůr Lhotka u křižovatky cest od Vranova k Městci a odbočky k Mokrému - nalezena zaniklá ves "Lhotka" (Stará Lhota) s tvrzí, ves byla připomínána k roku 1543, tvrziště bylo rozvezeno před rokem 1905

28.11.1603 – Maruše Holoňová z Mokrého, vězněna v Dobrušce za smilstvo a zatajení porodu mrtvého novorozeněte, byla omilostněna a propuštěna pod pohrůžkou vymrskání a vypálení tří cejchů na tvář

1610 - první zmínka o mlýně, poslední chalupa v koutě Mokrého směrem k Hájku býval mlýn, dnes č. 27 (bývalé č. 38). Tato nejstarší živnost v obci patřila mlynáři Matěji Frintovi. Mlýn to byl malý, o jednom kole.

1810 - snad i o něco dříve existovala v Mokrém škola, tak zvaná exkurendní stanice

1824 – Matysova kovárna – první kovářskou dílnu postavil Jan Kvasnička  na obecním pozemku u č. 4, název Matysova získala po posledním majiteli Františku Matysovi, který ji koupil 23.12.1912

9.11.1829 – narodil se v Malé Skalici u Hradce Králové Václav František Viravský, významný mokerský kantor v letech 1849 do roku 1852, svůj Deník začal psát  v roce 1854, jeho opis je uložen v dobrušském muzeu

1834 – z tohoto roku pochází nejstarší dosud známý otisk pečeti obce, nachází se v Eichlerově sbírce v Archivu Národního muzea v Praze. Má okrouhlý  tvar o průměru 25 mm a je ohraničena perlovcem. V pečetním poli, v dolní polovině, obsahuje na pravé straně šikmo,  na levé straně  vodorovně, šrafované pole. Nad polem je budova (dvůr). Po obvodu, v horní části  obvodu má na pásce se zaoblenými okraji český majuskulní opis OBECZ MOKREY. Podle poznámky připojené k otisku pečeti budova zobrazuje vrchnostenský dvůr zvaný Lhotka.

1843 – sčítání lidu – Mokré 260 obyvatel, 42 domů

27.6.1849 – vyšlo ministerské nařízení o vyvázání z poddanství

7.8.1853 – vysvěcen nový hřbitov přenesený z Horky na nové místo za obcí, kde je dodnes

10.6.1855 – velké krupobití a silné deště zničily skoro všechnu úrodu

7.11.1857 - v Daňkovicích u Nového Města na Moravě se narodil Emil Musil-Daňkovský, významný mokerský řídící učitel od 23.4.1882 do 31.8.1919, byl redaktorem časopisu Lovecká besídka, překládal z francouzštiny a němčiny, např. Karla Maye, zabýval se publikační činností v oblasti pedagogiky, vlastivědy, zemědělství (obor pěstitelství, chovatelství) a myslivosti, od roku 2014 je patronem knihovny U Mokřinky

1861 – vystavěn svatý kříž s nápisem "Tento svatý kříž jest postaven nákladem zdejších katolických obyvatelů léta Páně 1861"

1861 – vystavěn svatý kříž nákladem zdejších katolických obyvatelů

15.8.1863 - začal Václav Kvasnička č. 4 psát obecní kroniku

1864 - ze školní stanice exkurendní v Mokrém, která podléhala katolické duchovní správě v Přepychách, se v tomto roce vyvinula soukromá škola evangelická reformovaného (helvétského) vyznání

1866 – invaze malých černých housenek na zelnicích

8.2.1872 – Společný ples u Pana Kubička v Mokré, vstupné 60 kr

1872 – založen svépomocný obchodní spolek Budivoj – předseda Josef Dvořák č. 40

1872 – postaven kamenný most u jezírka

1876 –založen v Mokrém po příkladu jiných řádný sbor hasičský čítající as 40 členů. Ze Spy dostal spolek od spolku pojišťovacího velkou stříkačku a jiné hasicí přístroje, jakož i stejnokroj.

11. a 12.7.1881 - zmrzly skoro všecky vlaštovky

1881 – ojedinělé nálezy neolitických a eneolitických kamenných nástrojů: neolitická kamenná sekerka, předáno vídeňské universitě – nedohledáno, středohradištní a neurčené sídliště

1883 – zvolen polním hlídačem Jiří Novák

22.9.1883 – Pochvalné uznání místní školní radě projevené c. k. okr. školní radou

1885 – vznik Okresní záložny hospodářské se sídlem v Mokrém

15.7.1889 – ustavena Čtenářsko-hospodářská beseda na podnět E. M. Daňkovského

21.7.1889 – první výborová schůze Čtenářsko-hospodářské besedy, předsedou byl zvolen Jaroslav Hrubý č. 22

1890 – kovárna Václava Kvasničky č. 45 prodána Josefu Samkovi z Polánek nad Dědinou

13.6.1892 – velké krupobití, padaly kroupy o velikosti holubího vejce, utrpěla žita, pšenice, cukrovka a zelí, úplně zničeny hrách a len, zprávu přinesly Národní listy č. 164 ze dne 15.6.1892.

1892 – silnice probíhající obcí se stala okresní silnicí

1899 – založeno Vodní družstvo Mokré – Čánka

1901 – v tomto roce založil svůj herbář Blahoslav Rybín č. 35, který je velmi zachovalý a obsahuje více než 130 vylisovaných květin, květů a listů stromů, bylin, travin a plodů. V současné době je uložen ve Státním okresním archivu Rychnov nad Kněžnou, kopii si mohou občané zapůjčit v knihovně

15.3.1905 – se narodil v Hronově František Kubec, významný mokerský učitel v letech od 27.8.1927 do 31.3.1931, byl významným pražským památkářem

6.6.1907 – na evangelickém hřbitově nalezen lužický bronzový depot - 12 srpů

22.2.1908 – založena politická organizace Agrární strany – důvěrník Jaroslav Šimon č. 36

26.11.1912 – se v Bečvárech narodil František Pospíšil, poslední mokerský řídící učitel v letech od 1.9.1946 do 31.8.1974, kdy byla škola uzavřena pro nedostatek žáků a pan Pospíšil odešel do důchodu

1915 – vysázená lipová alej ke hřbitovu na počest úmrtí Mistra Jana Husa

1918 – Kovárna u Pumrů - Jaroslav Pumr, rodák z Jílovice, se do Mokrého přistěhoval po první světové válce, kdy se oženil s Marií Škopovou z Mokrého č. 46. Blízko Lhotky postavili novou chalupu č. 70 s kovárnou a vedli zde střední hospodářství.

9.12.1919 – založena místní organizace Strany sociálně demokratické

15.2.1920 – založena Tělocvičná jednota Sokol Mokré – první starosta Jaroslav Šimon č. 36

29.3.1920 – založeno hospodářské družstvo pro rozvod elektrické energie (38 členů)

16.2.1921 – v obci žilo 397 obyvatel

6.4.1921 – v obci se poprvé rozsvítily elektrické žárovky

21.6.1921 – sociální demokraté přestoupili ke KSČ, při níž se ustavila v lednu 1924 skupina domkářů a malorolníků (18 členů) – předseda Josef Čtvrtečka

1921 – v obci zavedena elektřina, první rozsvícení 6.4.1921

1923 – v Přepychách se utvořilo stavební družstvo s odbočkou pro obec Mokré

1923 – sokolská jednota získala od obce pozemek pro cvičiště, případně pro stavbu sokolovny, v rozloze téměř 30 arů

23.3.1928 - založen Samaritánský odbor při hasičstvu

4.7.1929 -  v 7 hodin večer – silná větrná smrť

7.7.1929 – v sobotu odpoledne – silný déšť a velká voda

1929 – zmrzlo okolo 600 ks švestek, kromě jiných druhů ovocných stromů

7.6.1930 – vypukl zhoubný požár v č. 30 Václava Vernera, zasahovalo 15 hasičských sborů z okolí a hasičský sbor z Mokrého. Požár jakého nebylo pamětnika si vyžádal za oběť 2 prasnice s prasátky, 2 kozy a 2 psy.

10.12.1930 – ustavena místní organizace Odborové Jednoty zemědělských a lesních zaměstnanců

1931 – na místě dnešního obecního úřadu byla postavena hasičská zbrojnice

9.5. – 13.5.1932 – zřízen telefon v místním obchodě Jana Boukala č. 10, první hovor byl v 15 hodin

1932 – ve škole bylo zřízeno loutkové divadlo

1932 – pravděpodobně v létě byl hráči kopané založen Sportovní klub Mokré

8.10.1933 – byl v Mokrém sehrán první známý fotbalový zápas s SK Čánka, SK Mokré zvítězilo 3 : 2

1933 – knihovna měla 39 čtenářů, 433 svazků

30.1.1936 – se v Opočně narodil Ladislav Falta, střelecký olympionik, mistr světa a mistr Evropy, který prožil část svého života v Mokrém a v současné době zde žije jeho syn s rodinou

1937 – v obci včelařilo 5 občanů (26 včelstev)

1937  - lesík „Hájek“ (Na chmelnicích, V hájku) povrchový průzkum – nalezen nedatovaný mohylník – 1 větší a 10 menších mohyl (průzkum také v roce 1947)

1938 - pravděpodobně v důsledku politické situace sportovní klub SK Mokré zanikl

1940 – obec Mokré byla nařízením protektorátních úřadů nucena používat dvojjazyčné razítko s německým názvem Gemeindeamt Mokrey

1941 – rozpuštěna nacisty Tělocvičná jednota Sokol Mokré

1942 – zrušen okres Nové Město nad Metují a obce soudního okresu Opočenského byly připojeny k okresu Hradec Králové

20.3.1945 – do obce přijel transport tzv. národních hostů – 62 obyvatel městečka Puschkau z okresu Svídnice v Pruském Slezsku

5.5.1945 – v obci byly vyvěšeny čsl. vlajky, ale o den později na příkaz dobrušské posádky byly odstraněny. Revoluční národní výbor se rozešel.

10.5.1945 – teprve tento den došlo k osvobození obce

17.7.1945 – ustavující schůze nového národního výboru – předseda Josef Čtvrtečka

4.3.1948 – v obci byl ustaven místní akční výbor Národní fronty

1949 – rozvod elektrické energie rozšířen do nové čtvrti V Lípách

23.3.1950 – ustaven přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva (JZD) v Mokrém

1950 – zřízeno veřejné osvětlení obce (17 osvětlovacích těles)

1950 – v padesátých letech byl posledním držitelem mlýna Josef Dvořák (vedl také mokerskou kroniku). V důsledku socializace malých živností byl mlýn zrušen a následně zbourán. Dvořákovi přesídlili do nového domku u louky. Tím zanikla definitivně nejstarší mokerská živnost.

1956 – založení družstevního sadu na Horce

1957 – otevření žňového útulku pro děti družstevníků v domě č. 34

24.3.1960 - v místě kravína byl proveden záchranný výzkum, bylo nalezeno sídliště z doby římské, keramika

1961–1962 – vybudování nového moderního kravína s ustájením 90 krav se skladem sena a slámy

1971 – výstavba družstevních kanceláří na Lhotce

1972 – výstavba bytové jednotky pro členy JZD č. 21 a 22 (zahájení prací v roce 1970)

31.8.1974 – ukončen provoz základní školy (jednotřídky) v Mokrém

1974 – vybudování nádrže pro vodovod na Hačaperku

1974 – výstavba autobusových zastávek v obci

1.1.1975 – vzniklo po právní stránce nové sloučené JZD Přepychy

6.2.1975 – poslední výroční členská schůze samostatného JZD Mokré

1975 – zbourána zchátralá Matysova kovárna

1976 – MNV v Mokrém bylo sloučeno s MěNV Opočno

1976 – zřízení vodovodu, zahajovací práce začaly v roce 1973

1.11.1977 – slavnostní otevření jednotřídní závodní mateřské školy v Mokrém, kterou zřídilo JZD se sídlem v Přepychách

1977 – dokončení výstavby čtyřbytové jednotky č. 87

1981 – otevření prodejny Jednota Mokré

17.2.1982 - nalezena keramika, mazanice – slezskoplatěnická, doba hradištní, středověk, nalezena keramika, zlomek kamenné sekerky – neolit, slezskoplatěnická

31.5.1987 – archeologický nález -poloha U vodárny – nalezena středověká keramika a zlomek kachle

25.11.1990 - oddělením od Opočna je Mokré opět samostatnou obcí

1990 – v obytných prostorách č. 20 sídlil nově vzniklý obecní úřad

28.10.1994 – odhalena pamětní deska padlým vojáků  1. a 2. světové války

1994 - založen “Sport-chov” panem Jiřím a Martinem Tomkovými č. 19

1995 – místní hostinec (kulturní dům) ukončil definitivně činnost

15.9.1996 – obec uzavřela nájemní smlouvu v obecním bytě v budově bývalé mateřské školy č. 20

1996 – obecní úřad se přestěhoval z důvodu uvolnění bytu v č. 20 do budovy hasičské zbrojnice č. 12, kde sídlí dodnes

1996 – konala se první „Hubertova jízda“ aneb hon na lišku na koních, pořádána Sport-chovem Mokré

6.3.1997 – schválení odkoupení místního obchodu se smíšeným zboží obcí za 380 tisíc Kč

14.3.1997 - byla oficiálně otevřena koňská stáj “Lucie” (pokračování „Sport-chovu“)

Duben 1997 – nová trafostanice v části obce V Lípách

12.5.1997 – vybaveny moderním nábytkem nové prostory obecního úřadu a knihovny v budově č. 12 (původně hasičská zbrojnice)

22.5.1997 – znovuotevření knihovny v Mokrém

31.8.1997 – ukončen provoz mateřské školy č. 20. Obec Mokré byla nucena přistoupit k tomuto opatření na základě doporučení a finančního výhledu Školského úřadu v Rychnově nad Kněžnou, který doložil počet přihlášených dětí k poslednímu zápisu dne 15.5.1997, a to pouze 12, a z toho 5 dětí z okolních vesnic, přičemž náklady na provoz činily víc než 215 tisíc korun.

1.9.1997 – začátek zpracování účetnictví a hospodaření obce výpočetní technikou

1.11.1997 – změna poštovního čísla pro obec z Opočna na České Meziříčí – PSČ: 517 71

1997 – odbahnění rybníka U Truněčků, prováděly firmy Agro CZ České Meziříčí, Zemědělské družstvo Přepychy, Josef Martínek – soukromý zemědělec z Očelic, Vladislav Kučera, soukromý zemědělec z Mokrého, cena víc než 50 tisíc Kč

Březen 1998 – otevření malé tělocvičny a posilovny v budově bývalé mateřské školy č. 20

21.4.1998 – členská schůze hasičů za účelem zrušení místního sboru (účast 26 z celkového počtu 27, pro hlasovalo 23, proti 3

Květen 1998 – rekonstrukce hřbitovní brány odbornou kovářskou firmou

22.7.1998 – velká povodeň na Rychnovsku, která zasáhla i Mokré

19.11.1998 – zprovoznění nové silnice přes Mokré, poškozené v důsledku letní povodně (byla zde odkloněna doprava z celého okolí)

16.3. – 25.3.1999 – celková rekonstrukce veřejného rozhlasu

21.4.1999 – podvrtání silnice V Lípách, z důvodu lepšího odtoku vody z nadměrně zamokřených pozemků

9.7.1999 – proveden zákres hřbitova, včetně seznamu a očíslování hrobů

11.8.1999 – obyvatelé v obci mohli tento den v časovém rozmezí 11.45.- 12.30 pozorovat zatmění slunce

19.8.1999 – prodej pozemků pod Lhotkou firmě Matrex, s. r. o., která byla majitelem budov

Září 1999 – v obci se začíná třídit odpad, byly zakoupeny první kontejnery na plasty a sklo

23.11.2000 – schválení Povodňového plánu obce Mokré (zpracováno na základě povodní z roku 1998)

2000 – I. část úpravy koryta Podlažického potoka

17.5.2001 – zastupitelstvo schválilo zhotovit první letecký snímek obce Mokré firmou THC Karlovy Vary

18.1.2002 – založení Dobrovolného svazku Horka Očelice za účelem plynofikace obce Mokré, Očelice a Opočna

23.5.2002 – schválení prodeje obecního pozemku „Horka“

2002 – spuštění prvních webových stránek obce

1.1.2003 – byl zrušen Okresní úřad Rychnov n. K., správní záležitosti pro obec byly přesídleny do Opočna a Dobrušky

Květen 2003 – zahájena výstavba plynovodu v obci

13.6. – 14.6.2003 – Referendum o přistoupení ČR k Evropské unii – v Mokrém hlasovalo 84 osob, počet hlasů ANO 51 a počet hlasů NE 33

31.7.2003 – schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem Opočno na projednávání přestupků

29.10. – 30.10.2004 – první výstava mokerských kronik

17.12.2004 – kolaudace plynovodu

20.6.2005 – zahájení stavebních úprav budovy obecního úřadu – zřízen archiv a úprava stávající knihovny

2005 – dokončena II. část úpravy koryta Podlažického potoka

2005 – zavedení bezdrátového internetu v obci

21.10.2005 - první vítání občánků v obci

19.1.2006 – vyšlo první číslo zpravodaje obce pod názvem „Nepravidelný zpravodaj obce“

16.6.2006 – v knihovně byl zpřístupněn 1. počítač s bezplatným internetem pro veřejnost

27.10.2006 – spuštění webových stránek knihovny obce

29.11.2006 – slavnostní přejmenování knihovny Ing. Pavlem Bradíkem, hejtmanem Královéhradeckého kraje na Knihovna U Mokřinky

29.11.2006 – slavnostní křest první publikace vydané obcí a knihovnou „Mokerské bludičky“

2006 – Zlatou svatbu (50 let společného života) oslavili manželé Jana Hladná a Miroslav Hladný č. 10 a manželé Hana Žďárská a Zdeněk Žďárský č. 81

2006 – dokončena III. část úpravy koryta Podlažického potoka

2006 - na konci roku obec nechala provést rekonstrukci kříže nákladem 80 tisíc korun. Tyto práce provedla firma Kamenosochařství  HOLANEC Opočno. Byla provedena celková úprava pískovcového kříže, včetně základu, podezdívky, plotu a oplocení.

8.2.2007 – Diamantovou svatbu (60 let společného života) oslavili manželé Jarmila a Bedřich Bláhovi č. 84

24.5.2007 – registrace Nepravidelného zpravodaje obce u Ministerstva kultury ČR

25.6.2007 – vyšlo první číslo registrovaného zpravodaje obce

4.7.2007 – návštěva knihovnice Dagmar Honsnejmanové první české  knihovny na území Chorvatska v Daruvaru, začátek spolupráce s knihovnou Franty Buriana Daruvar

16.9.2007 – spuštění webových stránek kroniky obce

9.11. – 11.11.2007 - "Výstava rukodělných prací obyvatel Mokrého aneb šikovné ručičky během posledních sta let" v nově zrenovované společenské místnosti v domě č. 88

29.11.2007 – křest kuchařky Václava Malovického „Kuchyně mezi Orlicí, Labem a Cidlinou“ ve firmě Veolia Voda Hradec Králové, obci Mokré, zelí a knihovně je zde věnována celá kapitola

7.1. – 18.1.2008 – odbahnění rybníka U Truněčků, práce zajistila firma Sovis Hradec Králové, celková cena dle faktury přijaté 14/2008 byla 179 347 Kč

10.1. – 13.1.2008 – obec prezentovala svoje webové stránky ve spolupráci s občanským sdružením Rodný kraj Františka Kupky Opočno na 17. mezinárodním turistickém veletrhu Regiontour Brno

18.3.2008 – registrace lipové aleje ke hřbitovu jako významný krajinný prvek s názvem „Lipová alej Mistra Jana Husa“

25.10.2008 – Koláčové klání v obci Pohoří – obec Mokré do soutěže věnovala dort „Posvícenský dortíček mokerských paniček“, který upekla paní Renata Krejčová a získala s ním 1. místo

30.11.2008 – v obci se poprvé slavnostně rozsvítil velký vánoční strom, vánoční koledy na flétny zahráli Hana Novotná č. 31 a Daniel Krejčí č. 28

6.1.2009 – byla definitivně zrušena malá tělocvična a posilovna v č. 20, pro nedostatek zájmu a nářadí bylo rozprodáno

Duben 2009 – zavření pily ve dvoře Lhotka

3.9.-6.9.2009 – na Polabském knižním veletrhu vystoupila v besedě s knihovníky i knihovnice obce Mokré Dagmar Honsnejmanová

24.10. – 1.11.2009 – 2. výstava kroniky u příležitosti oslav 120 let vzniku knihovny v Mokrém

24.10.2009 – křest druhé publikace vydané obcí a knihovnou „Večerní vyprávění bludičky Mokřinky“, autor Dagmar Honsnejmanová

1.11.2009 – zřízení Datové schránky na obecním úřadě – elektronická komunikace mezi úřady, právnickými i fyzickými osobami

4.11.2009 – konference u příležitosti 60 let založení Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové pod názvem Krajská knihovna a její úloha v systému knihoven, na které přednášela knihovnice Mokrého Dagmar Honsnejmanová na téma: Vědecká knihovna – zdroj inspirace i pro tu nejmenší knihovnu

4.12.2009 – registrace oficiálního názvu knihovny Knihovna U Mokřinky u Ministerstva kultury ČR

2009 – na obecním úřadě byl zřízen Czech POINT – elektronické ověřování výpisů z registrů státu, projekt byl financován za podpory Ministerstva vnitra ČR, dotace ve výši 61 797 Kč - 85 % z celkových způsobilých výdajů ve výši 72 703,30

2009 – dokončena I. etapa rekonstrukce budovy obecního úřadu – zřízení venkovní vodovodní a kanalizační přípojky

2009 – soutěž Vesnice roku 2009 – Ocenění Královéhradeckého kraje – Cena hejtmana za podíl knihovny na kulturním životě v obci, finanční odměna 30 tisíc Kč

2009 – Dagmar Honsnejmanová obdržela cenu Knihovnice Královéhradeckého kraje

2009 – knihovna obdržela v soutěži Knihovna roku Čestné uznání za mimořádný rozsah služeb obyvatelům obce se zřetelem k službám elektronickým

2009 – v knihovně byl zpřístupněn 2. počítač s bezplatným internetem pro veřejnost

2009 – bylo vydáno pamětní razítko Knihovny U Mokřinky u příležitosti 120 let od vzniku knihovny v Mokrém, motivem razítka je víla Mokřinka

14.7. – 19.7.2010 – pozvání pro knihovnici Dagmar Honsnejmanovou k návštěvě české knihovny v Daruvaru a českých  Dožínek v Chorvatsku od Svazu Čechů v Chorvatsku a Jednoty Daruvar

30.9.2010 – v knihovně byl zpřístupněn 2. počítač s bezplatným internetem pro veřejnost

2010 – knihovna má ve fondu 4 tisíce vlastních dokumentů, registrovaných čtenářů 78, z toho 27 dětí

2010 – dokončena II. etapa rekonstrukce budovy obecního úřadu – stavba sociálního zařízení, rozšíření knihovny, nová úřadovna a archiv

2010 – byl zpracován druhý letecký snímek obce Mokré firmou THC Karlovy Vary

2010 – nejstarším občanem v obci je paní Věra Špačková č. 59, která v tomto roce oslavila své 89. narozeniny

2011 - v knihovně byl zpřístupněn 3. počítač s bezplatným internetem pro veřejnost

2011 - Obec Mokré získala v krajském kole soutěže Vesnice roku 2011 "Modrou stuhu" za společenský život v obci, finanční odměna ve formě dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600 tisíc Kč

2011 - knihovna obdržela v soutěži Knihovna roku Čestné uznání za trvalý rozvoj a výbornou kvalitu služeb obyvatelům obce

18.9.2011 - Nový start námořního kapitána Petra Ondráčka na cestě kolem světa Nonstop na plachetnici Singa - pozice 49° 54.49´ N 005° 15.25´ W, UTC: 12:00 hod.

30.11.2011 - ukončení bytového nájemného v budově bývalé školy čp. 20

22.12.2011 - Smaragdovou svatbu (55 let společného života) oslavili manželé Hana Žďárská a Zdeněk Žďárský č. 81

8.2.2012 - Železnou svatbu (65 let společného života) oslavili manželé Jarmila a Bedřich Bláhovi č. 84

21.3.2012 - KONEC PROJEKTU kapitána Petra Ondráčka - při bouři s větrem přes 70 uzlů došlo k neopravitelnému roztržení plachty. Projekt končí objetím Antipodu. Pak na Nový Zéland, kde plavba končí. 

24.3.2012 - Zlatou svatbu (50 let společného života) oslavili manželé Václava a Jaroslav Drašnerovi č. 75

17.4.2012v 04:52 UTC dosáhl námořní kapitán Petr Ondráček ANTIPODU, ukončil projekt plavby NONSTOP od 2. startu. Celkem bylo upluto 16.162 Nm za 5077 hod. Vhození láhve se vzkazem obce Mokré do Indického oceánu.

29.5.2012 - Nadace partnerství - do celostátního finále 12 soutěžních stromů postoupila Lípa bludičky Mokřinky z Mokrého, z celkových 65 přihlášených stromů.

30.6.2012 - slavnostní přivítání kapitána Petra Ondráčka po osmiměsíční osamělé plavbě v Mokrém

4.10. - 6.10.2012 - prezentace webových stránek obce Mokré, knihovny a zpravodaje na prestižním 45. mezinárodním filmovém turistickém festivalu TOUR REGION FILM Karlovy Vary.

20.10.2012 - slavnostní vyhodnocení celostátní soutěže Strom roku v Brně v Divadle Husa na provázku. Lípa bludičky Mokřinky se umístila na 5. místě s počtem 2 566 hlasů (z 12 finalistů).

28.10.2012 – na kopci „Horka“ za obcí byla postavena socha Triglav, jejímž autorem sochy je akademický sochař Štěpán Málek z Hradce Králové, Triglav je slovanský tříhlavý bůh, který má tři hlavy, protože spravuje tři říše, tedy nebesa, zemi a podsvětí, tento Bůh se umísťoval symbolicky na zajímavá, vyvýšená místa či kopce. Byl mocný a obávaný, budil respekt.

31.10.2012 - ošetření skupiny stromů v obci Mokré – Lipová alej Mistra Jana Husa s pomocí dotace Ministerstva životního prostředí ČR, dotace ve výši: 95 000 Kč a celkový náklad projektu: 143 976 Kč

28.11.2012 - založena při knihovně Čajovna u bludičky aneb posezení při čaji pro ženskou část obyvatel Mokrého - promítání filmů, posezení nad kronikami apod. s doprovodem kytary Pavla Vávry

1.12.2012 - slavnostní odhalení znaků obce Mokré a knihovny U Mokřinky u příležitosti dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu č. 12, která probíhala v roce 2009, 2010 a 2012 za přispění dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši 560 000 Kč a celkové náklady činily 1 149 790 Kč

1.12.2012 – vydání pohlednice obce Mokré a pamětního razítka při slavnostním odhalení znaků obce Mokré a knihovny U Mokřinky u příležitosti dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu č. 12

28.12.2012 - prezentace obce a knihovny U Mokřinky v australských novinách pro českou menšinu - Čechoaustralan - článek pojednává o soutěži Strom roku a účasti na turistickém festivalu v Karlových Varech (napsala Dagmar Honsnejmanová, kronikářka obce).

2012 - rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Mokré s pomocí dotace Ministerstva vnitra ČR jako podpora vítězů soutěže Vesnice roku, dotace ve výši: 543 560 Kč, celkový náklad projektu: 679 450 Kč

2012 – nákup počítače do knihovny a program Clavius on-line katalog z projektu Kvalitnější služby čtenářům v Knihovně U Mokřinky v Mokrém - Obnova technického a programového vybavení, za podpory Ministerstva kultury ČR, dotace ve výši: 17 000 Kč, celkový náklad projektu činí: 30 820 Kč

5.1.2013 - v Mokrém se konala první oficiální Tříkrálová sbírka. Tři mudrce z východu - Kašpara, Melichara a Baltasara si vyzkoušeli Natálka Lelková, Adam a Šimon Francovi. Doprovod jim dělala Iva Francová. V Mokrém se vybralo 2 986 Kč.

11.1. - 12.1.2013 - v České republice se konalo 1. kolo  historicky první přímé volby prezidenta. V Mokrém hlasovalo 81 občanů ze 125 oprávněných voličů, což bylo 64,80 %.

25.1. - 26.1.2013 - se konalo 2. kolo volby prezidenta ČR. V Mokrém zvítězil Ing. Miloš Zeman se 45 hlasy, Karel Schwarzenberg získal 27 hlasů.

17.6.2013 - na trávníku před knihovnou byla nainstalovaná houpačka pro malé děti

30.6.2013 - vyhodnocení celostátní soutěže Kamarádka knihovna. Knihovna U Mokřinky se v kategorii nejmenších knihoven umístila na 2. místě

17.7.2013 - oslavil 90 let pan Bedřich Bláha, nejstarší občan Mokrého

24.8.2013 - slavnostní vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2013 Královéhradeckého kraje. Obec Mokré získala Diplom za vzorné vedení webových stránek

30.8.2013 - Firma na výrobu dětských plenek Kimberly-Clark, s. r. o., Jaroměř darovala našim nejmenším občánkům dětské pleny značky HUGGIES, a to celou paletu. Dar to byl opravdu veliký a všem rodičům malých dětí ušetřil určitě peněz. Část plen obec věnovala Dětskému domovu Sedloňov

1.9.2013 - pečenou posvícenskou kachnu se zelím v mokerské hospodě č. 57 připravila nová nájemkyně Anna Šimkovičová. Hospoda praskala ve švech, lidé čekali, až se uvolní místo v lokále.. Bonusem bylo příjemné prostředí a jako poděkování za návštěvu i výborné domácí koláče. Celkem se snědlo 52 porcí kachny a pro ty, kteří nejedli kachnu, byly připraveny řízky a kuřecí kapsy. Nezbylo vůbec nic.

24.9 - 25.9.2013 - havárie vodovodu V Lípách. Dva dny bez vody musely zvládnout rodiny v části obce Mokré V Lípách. Havárie vodovodu byla velmi rozsáhlá, ale majitel řádu Královéhradecká provozní nakonec vše zvládla.

26.9.2013 -  Zastupitelstvo obce Mokré schválilo Vydání Územního plánu obce Mokré, práce na zpracování trvaly od roku 2006 a celková cena byla 196 000 Kč

1.10.2013 - slavnostní vyhodnocení velké regionální soutěže zpravodajů Rychnovska, kterou pořádá knihovna U Mokřinky. Mokerský zpravodaj obdržel tři ceny - 2. místo v hlasování při potulných výstavách, 2. místo při hlasování na webu Rychnovského deníku a cenu firmy martisys.com na digitalizaci kroniky obce

25.10. - 26.10.2013 - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V Mokrém zvítězila strana č. 20 ANO 2011 s 19 hlasy ze 74 platných hlasů

11.11.2013 - Všechny webové stránky obce Mokré byly zařazeny do projektu WebArchiv (archivu českého webu). Stránky zajišťuje Národní knihovna ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a informační hodnotu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

31.12.2013 - knihovna U Mokřinky měla 99 čtenářů, z toho 34 dětí, návštěvnost včetně kulturních akcí 2 408 osob, v knihovním fondu bylo 3 771 dokumentů, počet uspořádaných akcí 29

2013 – vznik dětského hřiště na trávníku vedle knihovny, zakoupena byla řetězová houpačka

2013 – oficiální názvy rybníků dle místního šetření: rybník 1 u Faltů: jméno U Truněčků, rybník 2 u Tyčů: jméno Tyčák

2013 – vydání zimní pohlednice obce Mokré s motivem vánočního stromu před místním obchodem

2013 - vydání pohádkové knížky autorky Dagmar Honsnejmanové "Co vyprávěla jedna víla", ilustrace Vendula Bittnerová (křest knihy 8.3.2014), za podpory sponzorů a Královéhradeckého kraje

2013 - vydání pohádkové knížky autorky Dagmar Honsnejmanové "Co vyprávěla jedna víla", ilustrace Vendula Bittnerová (křest knihy 8.3.2014)

11.1.2014 - se konala Tříkrálová sbírka v Mokrém. V Mokrém se vybralo 3 446 Kč. Tři krále představovali Natálka Lelková, Adam a Šimon Francovi s Ivou Francovou.

27.3.2014 - oficiální založení sportovního družstva žen a dívek v přehazované "Mokerandy" - zakládací členky: Renata Cardová, Iva Francová, Dáša Honsnejmanová, Romana Tomková, Andrea Tomková, Maruška Horáková, Adriana Krejčová

10.5.2014 - zahájen 1. ročník pochodu "Za poznáním švestkových alejí" - organizátoři: Roman Honsnejman, Vladislav Kučera, Dagmar Honsnejmanová, Tomáš Martinec

23.5. - 24.5.2014 - volby do Parlamentu Evropské unie - počet voličů 120, k volbám přišlo 32 voličů, volební účast 26.66 %

25.6.2014 - návštěva komise soutěže Vesnice roku 2014 Královéhradeckého kraje - cenu získala knihovna U Mokřinky a stala se tak knihovnou Královéhradeckého kraje pro rok 2014, s postupem do celostátního kola o knihovnu roku

10.10.-18.10.2014 - volby do Senátu Parlamentu ČR - vítězem se stal v Mokrém i celkově na Rychnovsku JUDr. Miroslav Antl

10.10.-11.10.2014 - volby do zastupitelstva obce, přihlášeny byla dvě sdružení nezávislých kandidátů, volilo se 7 zastupitelů - Blanka Kučerová, Věra Faltusová, Vladimír Falta, Jaroslav Krejčí, Roman Krejčí, Romana Tomková, Kamil Tomek

15.10.2014 - proběhlo ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové slavnostní setkání knihovnic a knihovníků Královéhradeckého kraje. Při této příležitosti se konala vernisáž této výstavy, na které se fotografiemi představila i mokerská knihovna

16.10.2014 - slavnostní vyhodnocení Knihovny roku v Národní knihovně v Praze - knihovně U Mokřinky - Ocenění za vytvoření kulturního a společenského centra obce, nabízejícího nepřeberné množství aktivit a rozmanitou propagaci, přesahující rámec obce i regionu

28.10.2014 - uctění památky vojáků obou světových válek - host Dr. Josef Ptáček - rodinám Václava Valeše, paní Libuši Šolínové a Josefu Valešovi, bylo předáno symbolické Čestné občanství Václavu Valešovi, letci RAF, jako poděkování za jeho statečnost, odhodlání a víru v lepší budoucnost, která se neobešla bez ztrát na životech. Zastupitelstvo obce Mokré schválilo  udělení čestného občanství panu Václavu Valešovi in memoriam dne 30.9.2014, usnesením č. 49/2014.

10.11.2014 - Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce - 7 zastupitelů - zvolena starostka Blanka Kučerová, místostarostka Věra Faltusová

26.11.2014 - Konference  Společnost přátelská rodině - zvláštní ocenění poroty získala Dagmar Honsnejmanová z Mokrého za aktivní organizování akcí pro rodiny s dětmi

8.12.2014 - oslava 125 let od vzniku knihovny v Mokrém - patronem knihovny se stal Emil Musil Daňkovský (řídící učitel v Mokrém) a byl odhalen jeho portrét nakreslený Vendulou Bittnerovou, partnery této akce byli novinář a spisovatel Stanislav Motl, senátor JUDr. Miroslav Antl a historik Dr. Josef Ptáček, zároveň byla k výročí vydána pohlednice s portrétem knihovny a jejího patrona

2014 – dětské hřiště u knihovny, zakoupení dalších prvků: skluzavka, kladina a dvě pružinová houpadla

2014 – pan Jaroslav Tyč č. 61 se souhlasem obce nechal pozlatit Ježíše na místním kříži

5.1. - 8.1.2015 - byl proveden protlak silnice V Lípách v rámci projektu odvodnění mokřin firmou Zemspol České Meziříčí

10.1.2015 - se konala v Mokrém Tříkrálová sbírka - radost rozdávali Tři králové z Mokrého - Natálka Lelková, Adam Franc a Šimon Franc pod vedením Ivy Francové. Lidé v Mokrém darovali celkem 4 384 Kč.

14.2.2015 - se konalo slavnostní vyhlášení čtenářů za rok 2014. Ceny těm nejlepším předal cestovatel Jiří Mára při své další přednášce v Mokrém. Vítězové Pavlína Kalmusová (dětská kategorie) a Marie Toucová (dospělí)

2.3.2015 -se konalo slavnostní vyhodnocení soutěže webových stránek obcí a měst Královéhradeckého kraje Zlatý erb 2015. Cenu poroty za 2. místo v kategorii stránek obcí na krajském úřadu Královéhradeckého kraje převzala webmaster Dagmar Honsnejmanová.

18.3.2015 - se konal první ročník „Zlaté koruny Královéhradeckého kraje“. Nominováno bylo 59 účastníků, z nichž komise vybrala patnáctku těch, kteří byli oceněni za přínos v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež oceněni. Mezi oceněnými byla knihovnice a kronikářka Mokrého Dagmar Honsnejmanová

28.3.2015 - se sešlo pár lidí, kterým není jedno, jak se ostatní lidé chovají k přírodě, a vyčistili Stav. Jde o les kolem silnice, která spojuje obce Mokré a České Meziříčí. Akci pod názvem "Za čistý stav aneb Meřič a Mokré proti sobě" podpořily obec Mokré, České Meziříčí a Cukrovar České Meziříčí. Účast byla nad očekávání. Od Mokrého šla skupinka čítající cca 9 dospělých a 10 dětí. Z Českého Meziříčí vyrazilo cca 25 dospělých a 10 dětí.

1.4.2015 - se ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové v galerii Automat konala vernisáž fotografické výstavy ze života sportovního klubu japonských bojovných umění NOZOMI DOJO Hradec Králové. Na jednom z panelu, který byl věnován roku 2012, byly prezentovány i fotografie z dětského dnu v Mokrém.

13.4.2015 - slavnostní předání ceny BIBLIOWEB 2015 na konferenci ISSS 2015 v Hradci Králové knihovně U Mokřinky – 1. místo Cena veřejnosti s počtem 977 hlasů a částka 5 000 Kč

7.5.2015 - Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20. století ve spolupráci s řadou národních i mezinárodních organizací realizoval projekt k 70. výročí ukončení 2. světové války pod názvem  "Život ve stínu šibenice". Obec Mokré se zapojila do tohoto projektu a poskytla muzeu medailonky dvou mokerských občanů - Stanislava Baše a Václava Valeše a podpořila ho částkou 2 000 Kč. Slavnostní vernisáže dne 7.5.2015 v Brně se zúčastnily starostka obce Blanka Kučerová a kronikářka Dagmar Honsnejmanová.

8.5.2015 - obec uspořádala pietní vzpomínku u příležitosti 70 let od ukončení 2. světové války na vojáky a občany, kteří se v této válce zapojili bud do přímých bojů nebo do protifašistického odboje. Tento den byl věnován mokerskému rodákovi Stanislavu Bašemu a pilotu RAF Václavu Valešovi. Součástí tohoto pietního aktu bylo předání Čestného občanství Stanislavu Bašemu in memoriam, které převzala jeho dcera Jarmila Gruntová, dnes žijící v Opočně, které zastupitelstvo obce Mokré schválilo na návrh kronikářky obce dne13.2.2015, usnesením č. 8/2015

18.5.2015 – dětské hřiště u knihovny, přidán do provozu nový kolotoč s vnitřním sezením

4.6.2015 - Dagmar Honsnejmanová z Knihovny U Mokřinky v Mokrém byla hostem Českého rozhlasu Hradec králové, kde spolu s moderátorkou Pavlou Kindernayovou hovořila o práci knihovnice na malé obci

6.6.2015 - knihovna U Mokřinky uspořádala první autobusový výlet, kterého se zúčastnilo 34 osob, cílem cesty byl Archeopark Všestary a Muzeum války 1866 na Chlumu s rozhlednou

4.7.2015 - sedmé setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska, kde kronikářka obce Mokré převzala z rukou předsedy Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska Mgr. Jaromíra Košťáka cenu Kronikář roku 2014

4.7.2015 - na Velehradě převzala šéfredaktorka Mokerského zpravodaje diplom za 3. místo v celostátní soustěži zpravodajů, diplom předával kardinál Dominik Duka a poslanec Miroslav Kalousek

12.7.2015 - na pozvání starostky obce Vrbice četla knihovnice Dagmar Honsnejmanová ze své pohádkové knížky dětem i dospělým pod Vrbickou rozhlednou

21.7.2015 - probíhal v knihovně pravidelný prázdninový keramický kurz pod vedením keramičky Soni Toucové z Bolehoště

3.8.2015 – cesta ke mlejnu – dokončen nový povrch z čerstvé frézované drti, cena cca 20 tisíc Kč

8.8.2015 - se v historii obce Mokré konala první svatba, kdy oddávala novomanžele Jaroslavu Hrachovinovou a Josefa Mrázka starostka obce Blanka Kučerová, obřad proběhl v místním společenském klubu čp. 88 za přítomnosti matrikářky z Opočna

24.8.2015 – zaplaceno 140 000 Kč za nákup místního hřiště od Orlické župy sokolské Hradec Králové, celková cena včetně poplatků činila 142 000 Kč

28.9.2015 - zatmění Měsíce - nad Mokrým tento úkaz probíhal zhruba od 3. hodiny ráno - Měsíc měl krvavou barvu

1.10.2015 - knihovna U Mokřinky získala 3. místo v soutěži Senior roku 2015 - kategorie Nejlepší klub - vyhlášené Nadací Charta 77 - slavnostní předání ceny - 30 000 Kč se konalo v Praze v Divadle v Dlouhé

16.10.2015 - navštívila Mokré paní Blanka Milfaitová, trojnásobná mistryně světa ve vaření marmelád

29.11.2015 - první adventní neděle - po osmi letech úspěšného rozsvěcování vánočního stromu v Mokrém se akce nekonala, organizátorka této akce Dagmar Honsnejmanová oznámila zastupitelstvu, že organizaci předá dalšímu člověku, který by se o to staral, bohužel se žádný takový člověk nenašel (první rozsvícení 30.11.2008)

2.12.2015 - vyhodnocení 7. ročníku květinové soutěže v Mokrém, 1. místo obdržela rodina Dubova čp. 63, nejkrásnější floxu měli Honsnejmanovi čp. 30 V Lípách, nekrásnější dekoraci Lelkovi čp. 75 V Lípách, cenu veřejnosti Krejčovi čp 28

21.12.2015 – dokončení a vyúčtování dotace na rekonstrukci I. etapy bývalého místního obchodu se smíšeným zbožím na společenský klub, obec obdržela dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši 360 311 Kč, celková výše investice byla 856 440 Kč, celkem včetně projektu 918 540 Kč

2015 – Mokerský zpravodaj oslavil 10 let od svého prvního vydání

2015 – v obci Mokré žilo k 31.12. pouhých 144 obyvatel (68 žen a 76 mužů), nejstarší občan je pan Jiří Čtvrtečka (1928), v tomto roce se nenarodil žádný nový občánek

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040738
Ze života obce