Emil Musil-Daňkovský

Emil Musil Daňkovský Čestným občanem obce Mokré

Knihovna v roce 2019 oslavila 130 let od svého založení, přesně 15.7.1889 ji založil významný občan Mokrého - řídící učitel, spisovatel, překladatel a pedagog Emil Musil-Daňkovský.

Dne 24.6.2019 zastupitelstvo obce Mokré schválilo udělení Čestného občanství in memoriam panu Emilu Musilu-Daňkovskému.

Podrobnosti z udělení Čestného občanství a výstavy jsou na stránkách knihovny.

Podrobnosti zde: http://knihovna.obecmokre.cz/oslava-130-let-vzniku-knihovny

Čestné občanství E.M-Daňkovský 15.7.2019 Mokré (8).JPG

Dne 15.7.2019 se v knihovně konalo udělení Čestného občanství významné osobnosti obce Mokré Emilu Musilu-Daňkovskému. 

Průvodního slova se ujali Dagmar Honsnejmanová, kronikářka obce a Dr. Josef Ptáček, historik, kteří společně napsali knihu o historii obce "Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010", kde byla zveřejněna první zmínka o Emilu Musilu-Daňkovském.

Současně byla v knihovně nainstalována výstava "Život a dílo Emila Musila-Daňkovského", kterou tvořily fotografie a různé dokumenty z jeho soukromého i školního života (kopie), kopie Mokerské školní kroniky z roku 1883, originální díla (vlastní i zapůjčené).

Dále k milým hostům patřili:

Miloň Čepelka - český básník, prozaik, textař, herec, scenárista, moderátor a cimrmanolog - zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Miloň Čepelka

Čestné občanství a Domovské listy

Čestné občanství E.M-Daňkovský 15.7.2019 Mokré (4).JPG

Pan Miloň Čepelka s manželkou

Emil Musil-Daňkovský patronem knihovny U Mokřinky

Emil Musil-Daňkovský se stal patronem knihovny U Mokřinky. Slavnostní odhalení jeho kresby, kterou nakreslila Vendula Bittnerová, bylo 8.12.2014 za přítomnosti JUDr. Miroslava Antla, Dr. Josefa Ptáčka a novináře, historika a spisovatele Stanislava Motla.

Kresba Emil Musil Daňkovský

Více informací a fotografie z oslav 125 let od vzniku knihovny najdete zde:

Oslava 125 let knihovny

Neznámý řídící učitel a myslivecký publicista z obce Mokré u Opočna

Emil Musil-Daňkovský

Dagmar Honsnejmanová –  Josef Ptáček

Emil Musil-Daňkovský se narodil 7.11.1857 v Daňkovicích u Nového Města na Moravě (dnes okres Žďár nad Sázavou).

Emil Musil DaňkovskýJeho otec František Musil působil jako učitel a správce školy v Daňkovicích až do svého penzionování. Emil se narodil jako druhý syn, vzdělával se v rodné obci a na obecné škole ve Svitavách, aby se přiučil němčině. V roce 1871 odešel na evangelický vzdělávací ústav do Staré Čavy u Velkého Hlohova v tehdejším Pruském Slezsku. V roce 1873 se stal učitelem na soukromé evangelické škole v Mikulůvce u Vsetína na Moravě, kde se stal zatímním správcem školy na základě vysvědčení nabytého v Prusku. Od roku 1875 si rozšiřoval vzdělání na c. k. ústavu ke vzdělávání učitelů v Příboře na Moravě. Odtud přešel do IV. ročníku c. k. ústavu ke vzdělávání učitelů v Praze, kde v roce 1877 maturoval a nabyl vysvědčení učitelské dospělosti. Poté působil jako podučitel na dvojtřídní obecné škole v Budislavi na Litomyšlsku s ročním služným 350 zl. O rok později přijal místo na obecné trojtřídní škole v Krouně na Vysokomýtsku, kde dekretem c. k. zemské školní rady ze dne 21.XI.1880 nabyl místa učitele s ročním služným 500 zl. Dekretem zemské školní rady ze dne 23.IV.1882 byl ustanoven učitelem a správcem obecné školy v Mokrém se služným 400 zl., funkčním platem 50 zl., služebním bytem a ostatními požitky podle IV. třídy služného učitelstva. Zároveň mu bylo uloženo, aby: „Za příčinou vykonání přísahy a nastoupení nové služby u pana předsedy c. k. okresní školní rady v Novém Městě nad Metují co nejdříve se přihlásil.“ Předepsanou přísahu Emil Musil složil 25. srpna 1882.

Emil Musil se angažoval také v organizaci učitelské, dne 10. února 1900 byl v Dobrušce na mimořádné valné hromadě učitelské jednoty „Budeč Opočenská“ zvolen předsedou. Angažoval se také v obci svého působení, v roce 1906 byl zvolen předsedou a jednatelem Čtenářsko-hospodářské besedy v Mokrém, které byl předtím po 16 let jednatelem a kterou i původně založil.

Emil Musil Daňkovský

Emil Musil Daňkovský s manželkou

Musil - text k fotografii 7.11.1857 (na foto sám)

Byl redaktorem časopisu Lovecká besídka (od srpna 1894 do července 1902 vyšlo v Novém Městě nad Metují tiskem a nákladem Theodora Böhma 8 ročníků ), sbírky poučného a zábavného čtení pro přátele myslivosti a přírody. V sešitových vydáních v měsíčních lhůtách tento časopis přinášel básně, romány, novely, fejetony, úvahy, povídky a články s loveckou a přírodopisnou tématikou. Publikoval zde např. Alois Jirásek nebo F. S. Kodym. Redakce časopisu byla v mokerské škole.

Již od roku 1876 přispíval do českých časopisů beletristickými a pedagogickými články pro mládež. Publikoval např. drobné články v časopisech Lovecký obzor, jehož byl v letech 1903 -1904 redaktorem (redakce Písek 1898-1909), Lesnický týdeník (redakce Písek 1907-1908) a v časopise Z lesů (1896). Samostatně vydal přes 20 spisů, ponejvíce přírodopisných a pedagogických, věnovaných mládeži. Překládal z němčiny a francouzštiny, publikoval práce z oboru pěstitelství a chovatelství, věnoval se i vlastivědě. Dále byl redaktorem Myslivecké besídky, beletristické přílohy k měsíčníku Česká myslivost (vycházel v Praze v letech 1897 – 1944, který v letech 1932 – 1933 vycházel pod názvem Myslivost a v letech 1936 – 1941 pod názvem Světová myslivost).

Třída E.M.Daňkovského 1919

V Mokrém působil do roku 1919, kdy byl pensionován. Dnem 31. srpna 1919 byl zproštěn školní služby a od 1. září 1919 dostával ročně  4 300 K. výslužného za 42 let učitelské služby. Následně   dne 12. září 1919 odešel na trvalý odpočinek do Kutné Hory, kde 8.2.1941 zemřel.

Na literárním poli používal často pseudonymů: E. ze Lví Hory, Sylvanus, E. Lubinský, Cyril Sekáček, J. Zástěra, J. Kutnohorský, Konst. Tichý, E. M-D.

Výběr z jeho prací:

 • Podivný vánoční stromek. Hodným dítkám dle L. Kuhlsa vánočním dárkem podává E. M. Daňkovský, Hoblík Pardubice 1881
 • Život a jeho vůle – překlad z francouzštiny. Šašek, V. Meziříčí 1883
 • Obrázky přírodopisné, Část I., Böhm, Nové Město nad Metují 1884
 • Květnice mládeže. Ročník I., Nové Město nad Metují 1885
 • Obrázky národopisné I. - Mládeži dospělejší, společně s F. Kretzem, T. Böhm, Nové Město nad Metují 1886
 • Verše: Kvítky z besídky pro naše dítky. Šašek, V. Meziříčí 1891
 • Listy z cest. Obrazy cestovní a národopisné, A. Hynek, Praha 1891
 • Obrázky přírodopisné, Část II., F. Popelka, Jaroměř 1891
 • J. Girardin: Dědictví strýce Koba – překlad., J. R. Vilímek, Praha 1891-1892
 • Kytice Komenského, Praha 1892
 • Z Chrudimska. Obrázky cestopisnými a místopisnými líčí E. M. Daňkovský, Hoblík, Pardubice 1892
 • Verše: Nové kvítky z besídky. Šašek, V. Meziříčí 1893
 • Obrázky přírodopisné, Část III., Šašek, V. Meziříčí 1893
 • Obrázky přírodopisné, Část IV., Šašek a Frgal, V. Meziříčí 1896
 • Obrázky přírodopisné, Část V., Šašek a Frgal, V. Meziříčí 1898
 • Nový Robinson, Praha 1899 (1930) – překlad
 • Zvěř černá, 1899 – překlad z polštiny
 • Obrázky přírodopisné, Část VI., Šašek Frgal, V. Meziříčí 1900
 • Nové listy z cest, A. Hynek, Praha 1901
 • Myslivost v českých zemích (ed.), Praha 1902
 • Pod jabloní: Povídky a verše, Knapp, Praha-Karlín 1903
 • Lovecký  světozor.  Časopis  poučného  a  zábavného čtení, Praha, Jan Rokyta, 1903
 • Verše: Český pravopis ve verších. Vlastním nákladem 1905
 • V Říši stříbrného lva – překlad z německého originálu Karla Maye – 1905-1906, nakladatel Josef R. Vilímek, ilustrace Josef Ulrich, román vyšel ve 4 dílech: Vězeň Bagdadský, Tajemství věže babylonské, Kníže temnot, Vítězství světla
 • Desatero zlatých pravidel o pěstování stromů ovocných. Vl. nákl. Učebná pomůcka nástěnná 1906
 • Pěstování zvěře užitkové a hubení škodné: kterak udržeti a zvelebiti stav zvěře, spolu s Fr. a Lud. Štětkou, Nákl. České Myslivosti, Vinohrady, Praha  1923
 • Desatero zlatých pravidel o pěstování stromů ovocných. Učební pomůcka nástěnná, nákladem vlastním, Kutná Hora 1924
 • Otevřené oči, Praha 1927
 • Horácký přítel, Nové Město na Moravě: Šturmova obec 1929
 • Čechoslováci na cestách: Revue pro cestování, ruch lázeňský a turistiku. Roč. I., 1927
 • Z našich mysliven: Humoresky staršího i novějšího data. Díl I., II., Praha 1928, 1929
 • Ze školy latinské, 1930
 • Myslivecké humoresky staršího a novějšího data, Praha 1930
 • Dědictví strýce Koba (román), Praha, bd., překlad z francouzštiny
 • Poklad ve stříbrném jezeře – 1932, 1937, 1944, nakladatel Toužimský a Moravec Praha, s ilustracemi Zdeňka Buriana
 • Petrolejový princ – překlad z německého originálu Karla Maye, Český Těšín 1994
 • V Říši stříbrného lva – samostatný román v sedmi svazcích, 1996-1998, nakladatelství Návrat Brno (dle překladu E. M. Daňkovského a V. Šundy)

Lovecká besídka

Lovecká besídka Lovecká besídka
Lovecká besídka Lovecká besídka

Petrolejový princ

Petrolejový princ 2

V říši stříbrného lva

Jeho synem byl malíř  Ladislav Musil, který se narodil 21.9.1885 v Mokrém, datum úmrtí nebylo zjištěno. Studoval na Vysokém učení technickém a univerzitě v Praze. Soukromě dále studoval malířské umění doma i v cizině. Maloval převážně krajiny. Vyučoval coby středoškolský profesor v letech 1907 – 1910 na reálce (od 1909 reálné gymnázium) v Náchodě jako asistent kreslení a rýsování. Vystavoval mimo jiné např. v letech 1923 a 1932 v Náchodě.

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

041040
Ze života obce