2. světová válka

Smaženiuk Andrej - dělník v Mokrém (na Vranově)

Smolík Jan - letecký mechanik

Škalda Zdeněk - bojoval v Itáli, Francii a Velké Británii

Baše Stanislav - člen Svazu protifašistických bojovníků, kronikář obce Mokré

Valeš Václav - příslušník RAF Velká Británie, palubní střelec

 

S M A Ž E N I U K Andrej
dělník
*11.12.1889 Chlebičin Lesný (Ukrajina)
bydliště: Mokré
zatčen: 6. června 1943 Vranov u Českého Meziříčí
vězněn: věznice Hradec Králové
policejní věznice Terezín
koncentrační tábor Buchenwald
osvobozen: 11. dubna 1945
návrat: 27. května 1945
zemřel: ?

Andrej Smaženiuk se narodil na Podkarpatské Ukrajině v obci Chlebičin Lesný 11.12.1889.Byl rusínské národnosti a do naší obce přišel jako zemědělský dělník – pracoval ve dvoře Vranov. Bydlel v Mokrém. Byl zatčen 6.6.1943 ve Vranově za protiněmeckou činnost, rozšiřování ilegálních tiskovin, podporu rodin vězněných osob a ilegální činnost KSČ. Byl vězněn v Hradci Králové a Terezíně a odtud převezen do koncentračního tábora Buchenwald, kde byl osvobozen 11.4.1945. Do Mokrého se vrátil koncem května 1945. Jeho další osudy se nepodařilo vypátrat.

 

S M O L Í K Jan
příslušník Vládního vojska, partyzánské skupiny v Itálii,
čs. Vojenské jednotky ve Francii, letecký mechanik
311. čs. Bombardovací peruti v Anglii
* 28.7.1906   Pohoří
+ 7.3.1971     Hradec Králové
bydliště a domovská obec:  Pohoří, Mokré

Je rodákem z Pohoři, kde prožil své dětství. V roce 1915 se rodina přestěhovala do Mokrého, do strážního domku čp. 47.

Po nezdařeném studiu na gymnáziu v Náchodě nastoupil vojenskou základní službu. Absolvoval poddůstojnickou školu a když se měl vrátit do civilu, požádal o přeložení k letectvu. Byl přeložen do Prostějova, kde absolvoval základní teoretický i praktický pilotní výcvik vojenského letce. Až do roku 1939 sloužil na letišti v Olomouci a pak ve Vyškově.

V červenci 1939 se stal příslušníkem Vládního vojska a odejel do Itálie, zde utekl k italským partyzánům, s kterými přešel do Francie. Ve Francii vstoupil do svazku čs. obrněné brigády a odsud jako ostatní letci byl převelen do Anglie. Zde byl zařazen k 311. čs. bombardovací peruti jako letecký mechanik. U této jednotky se dočkal konce války. Poté se vrátil do vlasti a zpět ke své jednotce v Olomouci, pracoval na letištích v Prostějově, Pardubicích, Čáslavi a Hradec Králové, v hodnosti podplukovníka.

Za své činy získal mnoho čs. i zahraničních vyznamenání.

 

Š K A L D A  Zdeněk
Vládní vojsko Itálie, partyzánský oddíl Itálie,
zahraniční odboj – Francie a Velká Británie
* 8.5.1924  Vítěněves – okres Jičín
+ 24.12.1980  Mokré

Dětství a mládí prožil v Železnici u Jičína. Vyučil se číšníkem. Dne 5. října 1942 byl odveden a stal se příslušníkem Vládního vojska. Sloužil u 6. praporu v Hradci Králové, odkud také nastoupil 24. května 1944 transport do Itálie. Zde po několika týdnech pobytu ještě spolu s dalšími kamarády přeběhl k italským partyzánům. Podle oficiálních záznamů byl od 2. prosince 1944 do 18. května 1945 příslušníkem čs. samostatné obrněné brigády v Anglii a ve Francii. Byl evidován pod matričním číslem T-3084. Vojenskou službu vykonával u protitankového dělostřelectva. V bojích s Němci byl dvakrát zraněn.

Po návratu do vlasti sloužil ještě krátký čas v čs. armádě v Moravské Třebové, odkud odešel do civilního života. Vykonával povolání dozorce ve věznici Valdice. Ale to byla krátká epizoda. Nakonec se vrátil ke svému oboru – číšník. V roce 1949 se oženil a pracoval v královéhradeckém Avionu jako vrchní číšník. Z místa musel však odejít, bylo mu zakázáno vykonávat svoje povolání, pobyt mezi lidmi, kde by mohl šířit prokapitalistické myšlenky. Vystřídal několik míst, až v roce 1969 přišel s rodinou do obce Mokré u Opočna, z hospody v Mladkově. Rodina žila kočovným způsobem života. V roce 1969 měl srdeční infarkt a odešel do důchodu.

 

B A Š E  Stanislav
kronikář v obci Mokré
* 14.9.1905 Mokré
+ 11.2.1988 Opočno

Pan Stanislav Baše se narodil 14. září 1905 v Mokrém Janu a Anně Bašovým v Mokrém čp. 35, jako osmé dítě v rodině rolníka. Bašův rod se do Mokrého přistěhoval v roce 1822 z Bolehoště. Vystudoval Obchodní akademii v Hradci Králové, stal se úředníkem peněžního ústavu v Opočně, později Státní spořitelny v Dobrušce.

Stanislav Baše

Před válkou byl úředníkem v opočenské Hospodářské záložně. Byl zapojen do opočenského kulturně společenského života. Po okupaci republiky v roce 1939 německým vojskem aktivně  působil v odbojové skupině Obrana národa. Spolupracoval s opočenskými občany, např. Cyrilem Ondrákem (* 1882), který byl rovněž aktivním v odbojové skupině a který skončil svůj život v koncentračním táboře v Mauthausenu, nebo učitelem Janem Pitrou, jenž pro svoje působení v Obraně národa zemřel 25. července 1943 v Saské Kamenici, či Janem Sedláčkem (* 1905), který byl 14. února 1940 zatčen gestapem a 1. června popraven ve Stuttgartu, a jinými.

Dne 3.6.1940 byl zatčen, vězněn v Hradci Králové a v 18 německých věznicích, např. Griebo a Bayreuth. Zažil kruté metody výslechů a zranění, které při nich utrpěl, mělo celoživotní následky.

Stanislav Baše vězeň

V dubnu 1945 byl zařazen do transportu hladu a smrti, který projížděl severními Čechami. Blízko Teplic – Šanova se mu podařilo 22. dubna 1945 z vlaku vyskočit a dostat se 1. května do svého bydliště. Z vězení si přivezl tyfus. Od 9. května 1945 byl léčen v opočenské nemocnici. Uzdravil se a později pracoval jako účetní v JZD Mokré a Slavětín. Byl aktivním členem Svazu protifašistických bojovníků a řadu let vedl historicko dokumentační komisi. Za svůj život byl oceněn mnohými vyznamenáními, například Čs. válečným křížem 1939.

Stanislav Baše byl již před válkou členem Rybářského spolku v Opočně a byl zakladatelem rybolovu na Podlažické strouze, kde v roce 1938 vysadil potěr pstruha duhového a pstruha obecného. Po válce se k této činnosti vrátil.

Byl také vášnivým včelařem a členem Včelařského spolku v Českém Meziříčí.

Žil v Opočně, ale jeho další život byl úzce spjat s obcí Mokré, odkud pocházel. Byl dlouholetým účetním a poté předsedou JZD. Vykonával funkci obecního kronikáře. V roce 1970 založil první obrazovou přílohu kroniky obce. K jeho zájmům patřilo včelaření, rybaření a příroda vůbec.

Zemřel doma v Opočně 11.2.1988.

Čestné občanství

Dne 8.5.2015 mu bylo uděleno Čestné občanství: Čestné občanství a Domovské listy

Uctění památky:

Pocta mokerským vojákům a bojovníkům světových válek 2015

Život ve stínu šibenice 2015


V A L E Š  Václav
příslušník RAF – Velká Británie
* 26.11.1914   Mokré
+ 20.7.1941     Hannover – Německo

Václav Valeš s přítelkyní Marií

Václav Valeš s přítelkyní Marií

Václav Valeš se narodil 26.11.1914 v Mokrém. Jeho otec byl železničář. Václav se po vychození základní školy v Dobrušce vyučil elektrotechnikem, v místě našel pracovní místo a vojenskou službu absolvoval u hraničářského praporu v Žamberku. Vojnu si dobrovolně prodloužil dalším závazkem, a to u letecké jednotky v Hradci Králové.

Do zahraničí odešel se svou přítelkyní Marií 6. ledna 1940 přes Slovensko. Na další cestě byli zadrženi v Maďarsku, z internace se jim podařilo utéci do Jugoslávie a odtud přes Řecko, turecký Istanbul do tábora pro čs. uprchlíky v Bejrútu. Dne 5. dubna 1940 již sám vstoupil na loď směřující do Alexandrie. Další transport jej čekal přes celé Středozemní moře do francouzského přístavu Marseille. 16. dubna byli on a další Češi přivítáni v čs. táboře v Agde. I když byl na francouzském území zařazen k čs. letecké jednotce, do bojového nasazení zařazen nebyl. 18. června 1940 odjel s dalšími Čechy z Francie do Anglie.

Civilní snímek Václava Valeše

Bordeaux 25.6.1940

Václav Valeš

Bordeaux

Již 1. července 1940 byl v Anglii zařazen do leteckého výcviku. Evidenčně byl veden u 312. čs. letecké peruti a 10. srpna 1940 se stal pilotem RAF. Z jeho zachovaného deníku lze poznat osobní nálady, pohledy na život daleko od vlasti, přípravu a boje v řadách RAF, ale i lásku ke své vlasti a touhu po jejím osvobození. Dočasně byl přidělen i jako radiotelegrafista. Dne 30. září 1940 čs. depot v Cosfordu opustil, prošel kurzem bombometčíků a střelců. Konečně 1. listopadu 1940  je přidělen k 311. čs. bombardovací peruti. Je palubním střelcem, snaží se být pilotem. Jeho letoun byl sestřelen 20.7.1941 při jednom z náletů na německé město Hannover. Byl vyznamenám Čs. válečným křížem 1939, Medailí Za chrabrost a jinými čs. i zahraničními vyznamenáními. 1. června 1991 byl „in memoriam“ povýšen do hodnosti podplukovníka.

Václav Valeš v uniformě

Po letu ve světnici v Dumpries.Pořádek je vidět.

V.Valeš v uniformě

Vojenská světnice

Čestné občanství

Václavu Valešovi bylo uděleno čestné občanství obce Mokré - více zde: Čestné občanství a Domovské listy

Slavnostní udělení čestného 2014 občanství zde: Pocta mokerským vojákům 2014

Pocta vojákům druhé světové války zde: Pocta mokerským vojákům 1994

Pocta mokerským vojáků a bojovníkům světových válek 2015

Život ve stínu šibenice 2015

 

 

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040734
Ze života obce