Vznik obecní kroniky

První pamětní knihu obce Mokrého založil Václav Kvasnička, kovář z č. 4, nar. 10.6.1826. Chalupu zdědil po otci Janovi. Kroniku založil na podnět svého staršího bratra Jana, kováře v Čánce č. 28, který sepsal pamětní knihu obce Čánky.

Pisatel o založení kroniky napsal toto:

„Při založení besedy mnou a mým bratrem Janem a Janem Dvořákem, toho času

mlynářem, v hostinci u Jana Dvořáka v čís. 36 v Mokrém, na den 1. února 1863 se sebralo 40 zlatých, z těch přišlo 10 zlatých skrze školu dobývání (zakládání) na zvláštní útratu, o čemž věděli Jan Dvořák z čís. 31, Václav Kvasnička a Jan Dvořák, mlynář, 4 zlaté zbyly též na knihu pamětní obce Mokrého, na níž evanjelici právo mají.
Knihu tu pracoval Václav  Němeček z Jílovice, samoučený vázač, dříve obuvník a zčásti řezbář.
Já předsevzal jsem tu žádost, bych též něco pamětního zanechal, v stáří 37 let na den 15. srpna 1863 jsem započal z té knihy, kterou můj bratr Jan pro občany Čánky založil, též taky záležitější částky vypsal a psáti jsem dal.“

Václav Kvasnička narodil se 10. června r. 1826. Jeho děd Jiří Kvasnička byl kovářem v Čánce, kteréžto řemeslo bylo v rodině dědičné. Jeho otec Jan Kvasnička nar. r. 1796 přiženil se do Mokrého do č. 4, měl za manželku Dorotu, dceru Jana Šestáka z Mokrého nar. r. 1790 a zemřelou 5.12.1856.

Václav Kvasnička zasnoubil se 22. července 1851 s Františkou, dcerou V. Šolína z Kláštera narozenou 26.3.1830, která zemřela 31.12.1905 v poledne. Přejal po otci v Mokrém kovárnu čp. 4. Starší bratr Václava Kvasničky - Jan Kvasnička, oženil se s Annou Černou z Jílovice a přejal kovárnu v Čánce č. 28 nové, staré 35, po dědovi za 300 zlatých. Oba Kvasničkové byli písmáci a zakladatelé kronik v Mokrém i Čánce.

Václav Kvasnička sám měl rukopis dost těžko čitelný, pravopis jeho měl mnoho chyb, zval si někoho, kdo mu činil zápisy do jeho pamětní knihy, krásně kaligraficky, písmenka byla jako tištěná a zásluhou toho člověka dostalo se do Kvasničkovy pamětní knihy mnoho zajímavých údajů, jako o přemisťování mokerského hřbitova, údaje o zrušení roboty, popis kontribučenských sýpek, zřízení nemocnice v Opočně, obecní samospráva po zavedení konstituce, zvyky občanů a popis krojů atd. Kvasnička sám psal mezi tyto stránky svým rukopisem ponejvíce jaké bylo počasí, kdy byly kde požáry, poslední zápis V. Kvasničky je z roku 1908, kdy po 60 ti letech vzpomíná opět výročí zrušení roboty. Pamětní kniha má některé listy vytržené a ztracené.

Od roku 1908 psal kroniku pravděpodobně starosta Václav Boukal z č. 13. Poté ji zřejmě převzal a přepracoval řídící učitel Emil Musil Daňkovský. Ten zanechal jen velmi sporé záznamy. Po jeho odchodu z obce v roce 1919 byla dána Karlu Boukalovi z č. 4, kde z neporozumění a neopatrnosti byla kronika i s důležitými listinami za požáru v roce 1924 zničena. Její zbytky byly dány po uvedení platnosti zákona o povinném vedení obecních kronik prvnímu volenému kronikáři Janu Smažikovi z č. 24, aby pomocí jich založil novou kroniku. Tento však vůbec nezapočal psát.

Ohořelé zbytky byly opsány do Pamětní knihy v roce 1928 Josefem Dvořákem, mlynářem v Mokrém, po něm psal kroniku jeho syn Josef Dvořák, mlynář a nakonec noční hlídač v JZD Mokré, který zemřel v roce 1975, a u něhož se po jeho smrti našla tato kniha na půdě.

Z pamětí Josefa Dvořáka:

Při schůzce v hostinci u Jarkovských v č. 36, dne 16. listopadu 1929, bylo nabídnuto vedení kroniky starostou obce Emilem Bašem, Josefu Dvořákovi, mlynáři v č. 38 a dána lhůta dvou roků k novému zpracování. Tento dobrovolně přijal. Josef Dvořák pochází ze starousedlé rodiny v Mokrém, jeho  předek   Bartoň Dvořák připomíná se v obci již v r. 1587  na č. 36 staré  č. 5.

„Narodil jsem se v Přepychách v čís. 70, 24.12.1899, do Mokrého přišel jsem ke svému otci v srpnu 1905, otec můj narodil se v Mokrém v č. 14 a po svém otci Václavovi převzal mlýn č. 38. Za pomoci mého otce míním kroniku zpracovat, pro ni důležité zápisy získali jsme od Josefa Tomka z č. 19, jsou to dějiny usedlosti naší obce, opis z farního urbáře v Přepychách od pátera Flesara, dále použity jsou staré listiny mnohde švabachem psané, zbytky staré kroniky.“

Obecní kroniku psal i Emil Baše, narozený 14.10.1887 v Mokrém, jako nejstarší syn početné rodiny Bašovy v č. 35. Jeho zápis v kronice končí popisem Honitby v Mokrém v prvních poválečných letech obnovené republiky, zhruba v roce 1947.

Emil Baše absolvoval v mládí 4 třídy reálky v Náchodě, pak dvouletou zimní hospodářskou školu v Opočně. Oženil se s Boženou Holečkovou z Bohuslavic, hospodařil na rodném statku v Mokrém, který ujal do vlastnictví dne 13. července 1922. Od roku 1922 do roku 1947 byl činným na svém hospodářství, kdy jej předal své dceři Jarmile provdané za Vladislava Boukala z č. 24. Funkci starosty vykonával od 16.9.1923 do 17.7.1945, pak žil na výměnku, v roce 1952 vstoupil do Jednotného zemědělského družstva. Zemřel 10.12.1964 ve věku 77 let a pochován je v pravé polovině rodinné hrobky na mokerském hřbitově.

Pak se kronikář v Mokrém opět na delší dobu neohlásil. Až v roce 1966 přihlásil se Stanislav Baše, rodák z Mokrého, nejmladší bratr předcházejícího kronikáře, že bude v kronice pokračovat. Nebydlel sice už v Mokrém, ale měl však úzký kontakt s rodnou vsí a z patriotického zaujetí snažil se překlenout období ticha v kronice, jednak proto, že znal poměry ve své rodné obci, působil tam několik let jako účetní a předseda Jednotného zemědělského družstva, které pomáhal zakládat. Vypůjčil si protokoly z rady MNV a dle nich popsal nejzávažnější události v obci. Svůj volný čas v důchodu využil k sepsání kroniky za období od osvobození z okupace nacisty a po roce 1950 přechod vesnice k socialismu, založení JZD a jeho prosperita v dalších letech.

Nakonec navštívil všechny rodiny v Mokrém a z fotografií od nich darovaných sestavil obrázkovou přílohu kroniky obsahující obrázky všech chalup a lidí v nich bydlících až po 4 generace zpátky. Obrazová kronika je na volných listech seřazena podle popisných čísel, doprovozena stručnou charakteristikou některých zasloužilých obyvatel obce, daty jejich narození a úmrtí, zaměstnání a pracovních zásluh, jimiž se zapsali do dějin rodné obce. Zvláštní přílohou je též kronika družstevní s obrázky z pracovního prostředí a statistikou hlavních ukazatelů činnosti JZD, jeho funkcionářů, zakládajících členů a výstavby družstevních podniků.

Další kronikáři obce Mokré:

Stanislav Baše (*14.9.1905 Mokré, +11.2.1988 Opočno) - od roku 1966, v roce 1970 založil obrazovou kroniku obce Mokré, kroniku vedl do roku 1986

Vladislav Boukal (*30.4.1923 Mokré, +24.3.1998 Mokré) - Mokré čp. 35 - kronikář
v letech 1990 - 1996

Dagmar Honsnejmanová - Mokré čp. 30 - kronikářka od roku 1997

Stanislav Baše

Vladislav Boukal

Dagmar Honsnejmanová

Stanislav Baše

Vladislav Boukal

Kronikářka obce Mokré

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040745
Ze života obce