Zajímavosti obecní kroniky

Při čtení těchto textů se Vám může zdát, že v nich jsou chyby, ale jedná se o autentické texty přepsané z kroniky obce Mokré, které v té dané době byly zcela běžné. Následující události jsou vyňaty z Pamětní knihy Obce Mokré od 1. poloviny 19. století. Některé z nich jsou dost nečitelné a i při přepisu mohlo dojít k chybě. Ale i tak doufám, že tyto příběhy a události budou pro všechny návštěvníky, kteří mají vztah k naší obci, zajímavé.

Kronikářka obce Mokré

Okolo roku 1810

Exkurendní škola v Mokrém. Podrobnosti o založení školy jsou na Historie školy v Mokrém

Do roku 1834

Poddanost čeládky

Nejen rolníci a majitelé pozemků byli v poddanosti vrchnostenské, nýbrž i služebná čeládka, děti - totiž chudší třídy rodičů podruhů a komkářů, také i části polnosti mající, jak dorostli věku a síle, k práci na 3 léta do panských dvorů potahováni. Každoročně asi na měsíc před novým rokem bylo v kanceláři řízení nazývané čelední stání, při kterém rychtářové celého panství přítomni býti museli a seznam takových k službě dospělých ve své obci úřadu předložiti, z toho pak vybrali se nejdříve do panských dvorů a sice ti, kteří byli za nejstatečnější uznáni a pak ti ostatní se připisovali do služeb hospodářům v obcích. Co zbývalo, ty zůstali v zásobě, by z nich včas potřeby dosazovati na uprázdněná místa se mohlo. Tyto panské služby nebyly zlé, platy byly malé sice, ale za to mohl se mnohý z panského mimo svůj plat vyživiti. Ti pak měli v službě panské v mnohých případech více práva. Přece však bylo obtížné těm, kteří se řemuslu oddati chtěli. Tato poddanost čeládky trvala do r. 1834.

Do roku 1848

Hospody obecné prve a nyní

Jako vše jiné, tak i hospody obecné vězely v poddanosti až do r. 1848. Vrchnost měla v moci vaření piva (dříve mohl vařiti pivo kdo chtěl), jakož i povolování šenku, komu se jí zlíbilo. Každý hostinský byl zavázán bráti pivo a kořalku jen z těch pivovarů a pálenek, které vrchnosti náležely a sice v způsobě a ceně takové, v jaké se mu to podávalo. Opovážil-li se cos takového odjinud bráti, byl těžce pokutován. Na odvážení nápojů těch měl prominutou robotu a platil v částkách svůj obchodní plat. Na mravní pořádek v hospodách vrchnost málo dohlížela, ba spíše, může se za to míti, že všemu hověla co by hospodskému užitek přinášelo. Na hraní karet o velké peníze přes celé noci nebylo dohlíženo, rváči a jiní rušitelé pořádku nebyli u vyšetřování brány a na ledacos co by nyní p řed spravedlností obstáti nemohlo, oči přimnouřila. To trvalo do roku 1848. Od té doby mohli hospodští bráti nápoje své kde chtěli, ale vaření piva ponecháno vrchnosti. V krátké době však dostalo se pánům hostinským ještě horších nesnází a to bylo za ministra vnitra Bacha. Tu vydán jest zákon pro hostinské, kterýž zněl následovně:

Každý hostinský musí míti v zásobě a ku prodeji vše co k potravě a přenocování pocestných náleží. Všecky míry do nichž se nalívá musí být známkou opatřeny. Nač četnictvo bedlivý dohled mělo. Hospodský musel míti knihu, do které každého přenocujícího pocestného zapsati musel, knížku pak každodenně k představenému obce poslati povinnen byl, který ji podepsal a obecním znakem opatřil. Že to bylo velmi obtížné, můžeme si mysliti. Chtěl-li hostinský míti hudbu, musel dříve povolovací lístek koupiti, na kterém bylo psáno, do kolika hodin zábava trvati má. Trvala-li déle, byl pokutován.

Roku 1848 přestala ještě jiná mimo posud zmíněná práva vrchnosti jako: právo odúmrtní, právo v trhy vkročovati, právo přední koupě bývalých vrchností, právo lovení ryb na cizí půdě, právo lovení perel, práva na všecky perly a granáty na poddaných gruntech nalezené, dále ještě předení vrchnosti, sbírání hub, planého chmele, kmínu, borůvek, plžů, raků atd.

Povinnosti ze strany vrchnosti. Za všechny povinnosti jakými poddaní vrchnosti zavázáni byli, činila vrchnost toto: Připlácela na hojiče a báby porodní a na vyučování jich, činila potřebná opatření včas moru, nechala sbírati dříví v lesích panských, kopati pařezy, hrabati listí, sekati trávu a pásti dobytek v jejich lesích. Vše to zrušením poddanosti změněno.

Rok 1848

V roce 1848 byla založena škola.

Rok 1855

Jak daleko památky naše sahají bylo první krupobití ve větším rozměru dne 10 června roku 1855, které skoro celou úrodu zničilo jak spadla velká síla vody.

Rok 1860

Obecní polní hlídač

Proti škůdcům polním volily obce ode dávna tzv. polního hlídače. Těm dáno právo do r. 1860 ministerstvem vnitra a spravedlnosti. Hlídači tito musejí býti mravu bezúhonných, mají míti zvláštní přednost před hlídači obyčejnými. Každý takový hlídač má býti pod přísahou vzat, a na rukou nositi znak polního hlídače (dle § 2 a 10) by ihned k poznání byl. On může nositi poboční zbraň, není však dovoleno jinak ji použíti, leč v případě své spravedlivé sebeobrany. Postihne-li některého škůdce, kterého dobře zná z jeho vsi, nepotřebuje žádných svědků k obžalobě, nýbrž vlastní jeho udání postačí, nesmí jej ale zatýkati. Každý škůdce jest povinen na pokynutí takového hlídače uposlechnouti a od krádeže ustati, sic jina propadá trestu přísnějšímu. Dobrého výsledku tím se nedosáhlo, poněvadž všecky obce hlídače nevolily, ba i v některé vsi, kde polní hlídač zvolen byl, někteří občané k volbě nepřistoupili, pokládajíce ho za zbytečného - ač chyba?

Roku 1885 byl hlídačem zvolen a pod přísahu vzat jménem Jiří Novák, polní hlídač. Obyčejní policajti brány též pod přísahu. První policaj byl Jan Kvasnička z čís. 8, druhý krátký čas Jan Archleb, třetí po něm Václav Stodůlka a čtvrtý Jan Franc opět čísla 8.

Rok 1866

Roku 1866 rozmohli se na Ovse a na Ohnici u dvora Lhotky malé a 1/2 palce dlouhé černé housenky, kteří když ji sežraly, hnuly se do Mokerských a Čáneckých zelnic v takovém množství, že kam přišli všechno zelí docela ožrali. Proti nim bylo nejlepší okolo zelnic udělati malé příkopy a když tam housenky nalezly rozmačkávati je.

Rok 1872

Kamenný most u jezírka stavěn v r. 1872.

Rok 1876

Roku 1876 založen v Mokrém po příkladu jiných řádný sbor hasičský čítající as 40 členů. Ze Spy dostal spolek od spolku pojišťovacího velkou stříkačku a jiné hasicí přístroje, jakož i stejnokroj. V roce 1878 vystavena kulna pro stříkačku. V tomtéž roce bylo zde jenerální hasičské cvičení, kterému bylo přítomno 313 lidu a sice spolky ze

1.   Spy
2.   Nahořan
3.   Pohoře
4.   Ohnišova
5.   Libřic
6.   Domašína u Černíkovic
7.   Bolehoště
8.   Častolovic
9.   Brzic
10. Dolan
11. Čestic a
Deputace od sv. Jiří

Rok 1877

Občané obce Mokerské roku 1877 dle čísla:

1. Josef Kašpar 17. Václav Potoček 33. Václav Rozum
2. Jan Tošovský 18. Jan Šotola 34. Jos. Grejcar
3. Jan Boukal 19. Jan Tomek 35. Josef Fuks
4. Václav Kvasnička 20. škola Frant. Kozák učitel 36. Jan Šimon
5. Jan Veselovský 21. Jiří Doležal 37. Jos. Fleischner
6. Anna Grusova 22. Václav Šala 38. Václav Dvořák
7. Jan Kolc 23. Jiří Kosař 39. Jan Hrubý
8. Jan Kvasnička 24. Václav Hedvičák 40. Josef Dvořák
9. Jiří Vaněk 25. Václav Boukal 41. Josef Grus
10. Jan Štěp 26. Václav Hrubý 42. Dvůr Lhotka
11. Jan Vaněk 27. majetek obce a byt obecního strážníka 43. Jan Kánský
12. Václav Samek 28. Kateřina Dvořákova 44. Matěj Vaněk
13. Josef Boukal 29. Václav Tojnar 45. Václav Kvasnička
14. Václav Dvořák 30. Josef Štěp 46. Matěj Boukal
15. Josef Dvořák 31. Jan Dvořák 47. strážní domek u dráhy
16. Jan Kubiček 32. Jiří Baše 48. strážní domek u dráhy
49. Josef Samek

Rok 1881

Dne 11. a 12. července 1881 zmrzly skoro všecky vlaštovky.

Rok 1885

Vznik a vývoj Okresní záložny hospodářské na Opočně

Okresní záložna hospodářská v Opočně vznikla v dnešní své formě roku 1885 na základě zákona č. 267 z roku 1882. Podklad k jejímu založení nutno hledati však v době daleko dřívější, a to v prvé polovici 18. století, kdy zřizovány byly na některých panstvím obilní sýpky, do kterých ukládali poddaní obilí, potřebné k setí, pro případ nouze a neúrody. Opatření toto mělo v tehdejší době nedostatečných komunikací a nemožností rychlých přesunů zásob veliký význam. Za vlády císaře Josefa II. nařízeno bylo patentem č. 241 ze dne 9. června 1788 povinné zřizování takových sýpek obilních na všech panstvích.

Ze zásob obilí takto nashromážděných, vypůjčovali si zemědělci, postižení neúrodou, potřebné obilí k setí a byli povinni je po žních vrátiti s příslušným úrokem toho času zvaným náměrkem, který odpovídal 12,5 % úroku. Vybíráním tohoto náměrku zásoby rostly, takže časem převyšovaly roční spotřebu. Z toho důvodu se přebytek obilí odprodával a z takto získaných peněz utvořily se kontribučenské obilní fondy peněžní, které byly součástí naturálních fondů obilních. Obojí fondy spravovány byly dle stejných zásad.

Kdežto do roku 1848 podléhaly obilní sýpky dozoru úřadů patrimoniálních, dostala se tímto rokem jejich správa do rukou účastníků těchto fondů, tj. zemědělců, pod dozorem úřadů krajských. Je proto pokládati tyto fondy za první organisaci zemědělců vůbec, založenou myšlence svépomoci. Postupem doby, zvláště pak rozšířením komunikačních prostředků, počal význam obilních sýpek pozvolna klesati, až konečně dne 9. července 1863 byly zemským zákonem č. 45 zrušeny, obilí prodáno a převedeno na kapitály peněžní. Z těchto utvořeny byly zákonem č. 28 ze dne 6. srpna 1864 kontribučenské záložny, jež podléhaly výhradně vlivu a vedení účastníků. Podíly staly se součástí orné půdy, jsou nevypověditelné a nezrušitelné.

Tímto zákonem vzniklo však velké množství drobných záložen, v mnohých okresech i několik, takže činnost jejich nemohla se zdárně vyvíjeti následkem nedostatku potřebných peněz, ježto záložny tyto nebyly oprávněny přijímati vklady a hospodařily pouze základním kapitálem strženým za prodané obilí. Proto v roce 1882 vydán byl zákon č. 267, který nedostatky tyto měl odstraniti a dle něhož sloučeny byly veškeré záložny v jednotlivých zastupitelských okresech v jedinou okresní záložnu hospodářskou. Okresním záložnám hospodářským přiznáno bylo později právo přijímati vklady a upravena jejich další činnost.

Na základě tohoto zákona založena byla v dnešní své formě dne 15.VI.1885 Okresní záložna hospodářská okresu opočenského, která převzala obchody kontribučenské záložny panství opočenského. Její první sídlo bylo v obci Mokré.

Původní kmenové jmění záložny činilo 28.988.81 zl. a zvýšeno bylo v roce 1887 přidělením 9 obcí z bývalého panství rychnovského na zl. 36.007.38. V průběhu dalších let povoleno bylo záložně zemským výborem právo přijímání vkladů, takže tím teprve mohl ústav náš plniti správně své poslání, to jest, podporovati hospodářský rozvoj v našem okrese.

V místní knihovně je možné si prezenčně prohlédnout:

Výroční zpráva hospodářské záložny okresu opočenského v Mokrém za rok 1923

(originál uložen v SOKA Rychnov n.K.)

 

Výroční zpráva hospodářské záložny okresu opočenského v Mokrém za rok 1924

(originál uložen v SOKA Rychnov n.K.)

Rok 1889

 

Založení Čtenářsko hospodářské besedy v Mokrém.

Podrobnosti o historii v knihovny jsou na www.obecmokre.cz/knihovna

Rok 1892

Národní listy č. 164 ze dne 15.6.1892

Živelní pohromy. Z Mokrého u Opočna se nám píše: V pondělí dne 13. června postižena byla naše obec velkým krupobitím, které polovinu letošní úrody zničilo. V první řadě utrpěla žita, dále pšenice, cukrovka a zelí. Méně utrpěly jaře. Hrachy a lny jsou zničeny úplně. Pojištěn nebyl nikdo, poněvadž již 35 roků kroupy u nás netloukly. Krupobití bylo dvoje a sice prvo: o 2. hod. odpol. a druhé o půl 4. hod. odpol., kroupy dosáhly až velikosti holubího vejce.  --- Pokud známo, postiženy jsou obce: Krňovice, Štěnkov, Mytrov a Ledce u Třebechovic a město Třebechovice; dle Klášter, Městec, Očelice, Pelesov, Mokré a  Čánka u Opočna.

Zdroj: System Kramerius, Národní knihovna ČR

Rok 1907

Rok 1907 v červnu při kopání hrobu po p Novakovou nalezl hrobař Jos. Brutar bronzové srpky asi 80 cm pod povrchem, které byli předány do musea v Hradci Králové.

Rok 1920

Založena Jednota sokolská v Mokrém, která byla sdružena do VI. okrsku sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy. Šestý okrsek je jedním z největších v župě a čítá na 20 jednot. Za to, že myšlenka sokolská zde tak brzy, takřka v raných začátcích zakládání jednot, zakotvila, vděčíme uvědomělé hrstce nadšených bratří z Opočna, kteří již v roce 1868, tedy necelých 6 let po Sokole pražském, založili v Opočně sokolskou jednotu.

Rok 1921

V roce 1921 byla zavedena elektryka.

Rok 1971 - kácení starého transformátoru a přívod elektrické energie novou linkou.

Starý transformátor

3.6.1971

Transformátor

Rok 1927

SILVESTROVSKÁ  KUDLA

Na Opočně 31. prosince 1927, Ročník 20, číslo 1
Časopis věnovaný zájmům rodáctva a zdomácněvších
Redaktorů je celá spousta a všichni nezodpovědní. Veškerá práva se vyhražují.

Krásy obce

Mokré jest dnes krásná víska, Dnešní vláda naše dobrá,
až na nepatrná místa, také park nám zřídit hodlá.
které zde též označím Dva baráky musí zbořit,
než-li ze vsi odbočím. by se ten plán nechal stvořit.
Věřte lidé po tři léta Nemyslete že to snadno!
obec naše stále vzkvétá, p. Uhlíře není radno
nemůžeme pochopit ukliditi jen tak z cesty.
co si může dovolit. On je štont hned proces vésti.
Elektriku zřídili jsme Také čvrť zde novou máme
u nás první z okolí, "Habeší" ji nazýváme.
věděli jsme, že budem mít A tak ještě než-li dopíšu,
s proudem všechno pohodlí. osadu tu také popíšu.
Potok, jenž po obci plyne, Z jara když nastane tání,
regulací předčí jiné, z Habeše je slyšet lání,
však to hodně peněz stálo lidé se tam v bahně topí,
než se to upravit dalo. vláda žert si z toho tropí.
Rybníky jak ze škatulky, Proto chceš-li v Habeš jíti,
vše se v lesku odráží, éro hleď si opatřiti,
v horním štiky, ševci, kapři, jinak nohy v blátě ztratíš,
mocně vodu proráží. zázrakem jen zdráv se vrátíš.
Povolební ruch když ustal, Habešani, skromní lidé,
zmizeli též plagáty nevypravují to nikde,
a než měsíc překulil se neboť stále doufají,
pnou se po vsi "agáty". že se cesty dočkají.
Od Truněčků k Šimonovým Vždyť prý do Habeše cesta
bude jako v ráji květ, upraví se jak do města.
radost bude vskutku jednou Potom teprv bude blaze
na tu krásu pohledět. Mokré vyrovná se Praze.

V místní knihovně je možné si prezenčně prohlédnout:

Silvestrovská kudla – časopis věnovaný zájmům rodáctví a zdomácněvších – Ročník 20, číslo 1 z dne 31.12.1927

(originál uložen v SOKA Rychnov n.K.)

 

Silvestrovská kudla – časopis věnovaný zájmům rodáctví a zdomácněvších – Ročník 23, číslo 1 ze dne 31.12.1930

(originál uložen v SOKA Rychnov n.K.)

 

Silvestrovská kudla – časopis věnovaný zájmům rodáctví a zdomácněvších – Ročník 24, číslo 1 ze dne 31.12.1931

(originál uložen v SOKA Rychnov n.K.)

 

Silvestrovská kudla – časopis věnovaný zájmům rodáctví a zdomácněvších – Ročník 28, číslo 1 ze dne 31.12.1935

(originál uložen v SOKA Rychnov n.K.)

Rok 1929

Roku 1929 zmrzlo kolem 600 kusů švestek, kromě jiných druhů ovocných stromů.

Dne 4. července o 7 hodině večer strhla se větrná smršť dle odhadu rychlosti 45 m za vteřinu, přišla náhle od jihozápadu přes Vysoký Újezd a na střechách a stromoví velké škody zpusobila při čemž tež v č 40 Janu Vaňovi náležející vznikl oheň a čehož tež č 41 Františku Francovi patřící chytilo a úplně vyhořeli. Alej lipová ode Lhotky ku černému kopci vedoucí byla téměř cela vyvrácená tak že po silnici nebylo možno ani jeti ani jiti. Z č 29 naležejici Václavu Uhlířovi byl stržen smrští kryt ze stavení přičemž jeho manželka byla raněna a byla odvezena do nemocnice.

Dne 7. července v sobotu ten tyž rok byla odpoledne velká bouřka s velkým lijákem na čež přišla velká voda.

Rok 1930

Dne 7 června v sobotu před svátky svatodušními v poledních hodinách vypukl zhoubný požár v čís. 30 Václavu Vernerovi náležející od něhož chytlo sousedovo č 29 Vaclavu Uhlířovi patříci. Několikadenním větrem vysušené střechy většinou slamou kryte neobyčejně rychle podlehali dravému živlu tak že poměrně malé chvili bylo dalších 7 čísel v plameni a sice č 10 Vacl. Duskovi patřící, č 31 Janu Andrysovi patřici, č 34 Janu Hodovalovi patřici, č 8 Anně Drašnarove patřici, č 7 Vaclavu Valšovi patřici a č 32 Marii Duskové patřici, na č 6 Marii Brutare schořel jenom kryt nad světnicí, č 35 Emila Bašeho začalo hořeti bylo uhašeno a na č 1 Václ. Samka přiletevšim oharkem vznikající na stodole, oheň byl majitelem uhašen. Požár jakeho neni pamětnika vyžádal za oběť 2 prasnice s prasátky, 2 kozy a 2 psi.

Prvních záchraných prací ujal se místní hasičský sbor jemuž záhy přispěli na pomoc hasičské sbory Meziřič, Čánka, Pohoří, Nové Město n. M., Bohuslavice, Ohnišov, Přepichy, Rohenice, Ledce, Klášter, Bolehošť, Očelice, Opočno, Jilovice a Libníkovice, jichž společnému úsilí a dostatečnému množství vody podařilo se oheň lokalisovat.

Požár 1 Požár 2 Požár 3

Rok 1932

Dne 9/5 začala se stavba telefonu a již ve 15 h 13/5 byl první rozhovor jež vedl Jan Boukal, obchodník, s Pardubicemi. Telefoní cela jest umístěna v obchodě Jana Boukala v čp. 10. Za dodání depeše a za obstarání rozhovorů stran, smluven s Janem Boukalem roční paušál 300 Kč. Telefon pořízen nákladem 9 890 Kč.

Rok 1949

Za zvelebení obce za dobrovolného přispění občanstva byl schválen dne 21.3.1949 návrh na pracovní povinnost tohoto znění:

Pracovní povinnosti podléhají občané i občanky od 16ti r. do 60ti let k odpracování každoročně 10ti hodin. Nevylučuje se dočasná neschopnost, neboť onemocnělí mají možnost odpracovati si tyto hodiny jindy. Mimo to bude povinností každého držitele půdy odpracovati za každý 1 ha půdy 4 hodiny. Práci ženy lze nahraditi prací muže, ne však opačně. Práce potahem s jedním koněm bude počítána dvojnásobně, práce s párem koní trojnásobně včetně kočího a bude přihlíženo k velikosti nákladu a vzdálenosti v km, což bude upravováno percentuelně. Při neplnění povinnosti bude požadováno Kčs 25,- za 1 hod. Práce bude sledována i graficky, zveřejňováno vzorné plnění povinností i jmenováním neplničů. Později uvádí se tato práce jako soutěž, že se jí mohou zúčastniti i osoby povinnosti nepodléhající a že zemědělská práce se do této povinnosti resp. soutěže nepočítá.

Rok 1965

Co jezdilo v Mokrém.......31.1965

Autobus

Rok 1976

Zřízení vodovodu v Mokrém

V katastru obce Mokré, České Meziříčí a Bohuslavice, rozprostírá se kotlina bohatá na spodní vodu. Krajská vodohospodářská správa v Hradci Králové zjistila průzkumnými vrty, že v hloubce 104 m nachází se veliké podzemní jezero, bohaté na pitnou vodu, kterou Hradec Králové tak nutně potřebuje.

Jmenované místní národní výbory daly souhlas k čerpání pitné vody z této hloubky, obec Mokré s podmínkou, že v obci zřízen bude obecní vodovod a veřejné potrubí bude zavedeno až ke hranici zastavěných parcel, nákladem krajské vodohospodářské správy. Místo pro reservoir bylo vybráno na kopci u lesa Hájku, zvaném Hačaperk, vyhlouben v zemi a vybetonován obrovský vodojem rozměrů 25 x 25 m, hluboký 5 m, do něhož ústí trojnásobné litinové potrubí o světlosti 10 cm. Do Hradce Králové odvádí se voda potrubím o průměru 80 cm, samospádem podél řeky Dědiny k Třebechovicům a dále podél řeky Orlice do Hradce Králové. Čerpacích sond je několik. Nejbližší od reservoiru je u silnice ze Lhotky k Vranovu, blízko lesa Lhotecká. Další jsou u Mochova, dvora Ostrova, až u Bohuslavic. Již po léta byly hlídány a měřeny prameny pitné vody vyvěrající na Černém Kopci u Mokrého, kde jeden z pramenů dával za vteřinu 11 litrů vody 10 stupňů C teplé, trochu železité, protože odtékající vody z pramene do Jalového potoka zbarvily trávu v příkopě do rezata. Nicméně, technickou cestou lze vodu odželezit a udělat z ní prima vodu.

Tak i Mokré, jakožto jeden z dárců této dobré vody bude míti vodovod, který z vodojemu na Hačaperku bude zásobovat celou obec. Teď vydá Mokré tento mokrý živel, o nějž nebylo zde nikdy nouze, vodičku i vzdálenému okolí a vyjádří prakticky to své pojmenování blahodárným činem pro společnost. Navrtáním těchto spodních vrstev může býti získáno veliké množství pitné vody a bude možná zdravější než povrchové prameny v Mokrém, vycházjící z rašeliniště, navíc znečišťované odpadem z močůvkových jam a siláží krmiva pro dobytek. Jak budou reagovat mokerské zelnice na zvýšený odběr spodní vody nám řekne teprve budoucnost. Kéž jim to nebude na újmu.

Zahajovací práce byly započaty v r. 1973. Dnes běží voda ku Hradci Králové, vodovod po obci je rozpracován, pokračuje hlemýždím tempem, cesta po obci je rozkopána, takže autobus nemůže už druhý rok po obci jezdit.

Rok 1981

Prodejna Jednoty v Mokrém

Během roku 1980 byla zhruba provedena výstavba prodejny Jednoty, spotřebního družstva, aby mohly býti uvolněny v domě čp. 10 manželů Hladných obytné místnosti, používané až dosud jednotou na krám a sklad zboží. Nová prodejna je umístěna na parcele dřívějšího popisného čísla 12, patřícího kdysi manželům Páblovým, kteří jej prodali Jaromíru Boukalovi z Náchoda k rekreačním účelům. Ten však od úmyslu rekreace v Mokrém upustil. Stará chalupa se stodolou byla demolována a dnes tam stojí nová prodejna, kubistického stylu, s rovnou střechou. Starý obchod ve středu obce v domě Jana Boukala, který zdědila Jana Hladná s manželem, bude přenesen do nové prodejny, postavené svépomocí mokerských občanů, opět ve středu vesnice, kam chodili lidé nakupovat od r. 1930.

Hodnota nové budovy prodejny byla rozpočtována částkou Kčs 416.000,-
70 % limitovaných z této hodnoty obnáší Kčs 278.000,-
a bylo na ni odpracováno do konce r. 1980 zdarma brig. hodin 1.783
placených brig. hodin odborníků 3.450
otevření prodejny bude provedeno až v r. 1981
prodejních ploch obnáší 43 m2
skladovací plocha pro zboží 59 m2
ostatní plocha 27 m2

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040737
Ze života obce