Historie školy v Mokrém

Kolem r. 1810 a snad i o něco dříve existovala tu škola, tak zvaná exkurendní stanice, která zřízena byla z příčiny, že do Přepych, zvláště v zimě, cesty se stávaly neschůdnými.     Matiční čili farní škola, ku které Mokré druhdy přiškoleno bylo, stávala v Přepychách. V Mokrém se vyučovalo pouze v zimním období. Třída byla jedna; vyučovací jazyk český. Vyučovalo se v místnostech primitivních, např. v „chaloupce“ Kubíčkova statku, č. domu 16, v chalupě č. 34, v obecní pastoušce č. 27 a podobně.

Učitelský mládenec dostával v obci oběd, chodě za ním od souseda k sousedu. Snídani a večeři měl u svého „principála“ v Přepychách.

Ze školní stanice exkurendní v Mokrém, která podléhala katolické duchovní správě v Přepychách, vyvinula se v r. 1864 soukromá škola evangelická reformovaného (helvétského) vyznání.

V Mokrém, odkud evang. dítky po nějaký čas chodily do soukromé ev. školy v Klášteře nad Dědinou, byla zřízena původně jen „štace pomocnická“ s ročním služným 150 zl. A to pro dítky z Mokrého a Čánky, jichž r. 1864 bylo toliko 14; k nim se později přidaly také evangelické děti z Dobříkovce a některé z Meziříčí a Přepych.

Přípisem od okresního úřadu pod č.j. 5738 ze dne 24.12.1862 bylo nařízeno obci by se vhodné místo pro školu našlo. Jelikož obec Mokré pro vyučování tamních dítek žádný dům nemá a jen v najatém stavení se vyučuje. Nepochybně následkem tohoto vyzvání, sešli se den 12.4.1863 zdejší evangelíci a koupili chalupu čp. 20 se 6 korci polí za 2130 zlatých a závdavkem 230 zlatých se kup ten uskutečnil, knihovně však byl kup teprve 22.11.1874 proveden.

„Nahlížejíc nedostatečnost zmíněného zařízení, evangelíci Mokerští proměnili „štaci pomocnickou“ ve školu soukromou, samostatnou, s ročním služným 213 zl. 05 kr. Přestavbou chalupy, stojící na témž místě co nynější škola obecná, kterouž zakoupili k účelům školním již r. 1863, jakož i vydržováním školy samé, uvalili na sebe břímě, pod jehož tíží, jsouce počtem slabi, počali klesat, až r. 1882 vzdali se vydržování této své samostatné evang. soukromé školy národní, a budovu školní prodali školní obci Mokerské za 4800 zl. r. č.

Obnos tento, jehož i podržené pozemky školní – majetek ev. občanů – musí však dle nařízení vysoké cís. kr. vrchní církevní rady zachovány být i s užitky k účelům ev. školství na časy budoucí.

Po upravení chalupy k účelům školním, nahlížejíce nedostatečnost štace pomocnické, proměnili evanjelíci mokerští štaci pomocnickou ve školu soukromou, samostatnou s ročním služným 213 zlatých. V soukromé škole začalo se vyučovat asi v roce 1864. Na upozornění úřadů na nedostatky budovy, sešla se zdejší obec evangelická 7.3.1869 a po ohledání budovy bylo shledáno a uznáno, že jiného nezbývá než starou školu, kterou není možno rozšířit, zbořit a na témž místě novou školu postavit, což se pod dohledem stavitele Václava Černého z Černilova ten samý rok vykonalo. Výlohy se stavbou školy činily 3763 zlatých, zařízení ve škole 126 zlatých, veškeré opravy 522 zlatých, inventář, mapy, obrazy a jiné k názornému vyučování 118 zlatých, ploty, studna a pumpa 314 zlatých, stavba stodoly a chléva v r. 1873 588 zlatých. Součet všech výloh, cenu koupené chalupy a převodní poplatky v to počítaje, kteréž činily 149 zlatých, jest 7710 zlatých. Zaplacení výloh bylo rozvrženo na jednotlivé členy 5 zlatých na jednu rodinu a ostatní částku dle přímých daní, takže zaplatili členové mokerští 5448 zlatých, Meziříčí 908 zlatých, Čánka 766 zlatých, Dobříkovec 588 zlatých.“

Když v r. 1874 měla být postavena obecní škola v Očelicích, usnesli se mokerští na protestu a proměnili soukromou školu evangelickou ve školu obecní. Převod na školu obecní stal se v roce 1882, kdy soukromá škola byla prodána obci za 4800 zlatých.

V roce 1895 usneslo se obecní zastupitelstvo zrušit školní plat (sobotales) ve zdejší školní obci a uhrazovat jej příště přirážkou ke všem přímým daním.

 

Jména učitelů na zdejší stanici působících a později na škole exponované jsou:

František Guld (zemřel jako školní pomocník 22.9.1823), Venigr, Horák, Vaněček, Tomek, Šťásek, Josef Janda (v roce 1852), Václav Vaněk (+ 1868), Potůček, Václav Viravský (podučitel z Přepych, do roku 1852 působil  v Mokrém).

 

Při evangelické škole soukromé působili učitelé:

Jan Vitík rodem z Jeníkovic, který se v r. 1866 dostal za učitele do Dvakačovic u Chrudimě
František Kozák, nar. v Řeztokách u Chrudimě v r. 1846, působil v Mokrém jako nezkoušený prozatímní učitel v letech 1866 - 1882, pak odešel na svou živnost v Městci n.D., kde 18.4.1885 zemřel na souchotiny.

 

Při obecní škole v Mokrém působili učitelé:

Emil Musil Daňkovský z Daňkovic, v Mokrém od 1882 - 1919, pak odešel do Kutné Hory na pensi

Karel Dvořák z Meziříčí od 24.8.1919 - 31.10.1919 zastupoval, načež odešel do Č. Meziříčí

Josef Gerhart z Netřeby od 31.10.1919 definitivní učitel až do 1.1.1924, zemřel 3.1.1924

Jiří Opočenský z Kláštera 7.1.1924 nastoupil jako zastupující, později definitivní a působil zde do r. 1926, odešel na Moravu

Blažena Štorkánová krátce v r. 1926, 1.2.1927 onemocněla a dostala zdravotní dovolenou, ze které se již nevrátila

Josef Hejcman z Výravy, 1.2.1927 nastoupil jako zástupce, na začátku prázdnin odchází do Královy Lhoty

František Kubec z Dobrušky na začátku školního roku 1927 jako zastupující učitel nastoupil za účelem studií, od 1.3.1928 zastupuje jej Viktorie Kloučková do 1.9.1928,  načež 1.1.1929 obdržel definitivu a působil na zdejší škole do 31.3.1931, kdy odešel na měšťanskou školu do Dobrušky

Jaroslav Rydlo z Bohuslavic od 1.4.1931 jmenován zastupujícím učitelem

Oldřich Hoffman - zástup za Jaroslava Rydla - od 1.3.1944 jako zástupce, od 1.4.1944 jako definitivní učitel - od 20.9.1944 nastupuje do pracovního tábora u Jaroměře (Račice)

Pěva Krejčová - pověřena vedením školy, do 15.7.1945 byl Jaroslav Rydlo na zdravotní dovolené a Pěva Krejčová zůstává až do 9.9.1945

Miroslav Švorc - nastupuje jako zastupující učitel dne 10.9.1945 až do 7.10.1945

Květa Říčařová - od 8.10.1945

Miroslav Švorc - od 1.3.1946 - vrátil se z vojny

František Pospíšil - od 1.9.1946 až do uzavření školy 1.8.1974

 

Třída Emila Musila Daňkovského 21.3.1919
Třída E.M.Daňkovského 1919

Mokerská škola byla stále vlhká a nevyhovovala. Proto byla snaha později postavit školu novou a vyhraženo pro ni místo u Ohrádky naproti Slavíkovým, místo bylo směněno s Janem Boukalem, který toto stavební místo postoupil za pozemek v Hačkách v roce 1930. Ke stavbě školy však již nedošlo.

 

Mokerská škola

Mokerská škola

 

Pochvalné uznání místní školní radě projevené c.k. okr. školní radou dne 22. září 1883:

Místní školní radě v Mokrém!
Ze zprávy c.k. okr. školního isnpektora, jako nám o inspekci na obecné škole Mokrerské dne 20 m. září t.r. vykonané, podal, seznámili jsme se k velikému uspokojení, že místní školní rada s p. předsedou J. Hrubým v čele s nevšední horlivostí, pílí a nákladem v zvelebení své školní budovy pečuje.
Zvláště potěšila nás zpráva, že školní budova skrz na skrz jest důkladně a vkusně upravena, vybílena a novými kamny a hromosvodem opatřena, že hrbolatá místa kolem školy jsou srovnána a jámy zavezeny, a že z takto urovnané půdy velké zahrádky školní jsou upraveny a zvláštním vodovodem opatřeny, dále že všecky zahrádky pěkným plotem jsou ohraženy a ploty natřeny a že přístup ke škole jest velmi vkusně upraven. Nákladné tyto opravy, jimiž škola Mokerská velice získala a jimiž nad mnohé školy okresu našeho vynikla, velice nás překvapily a potěšily.
Z těchto příčin projevujeme místní školní radě Mokerské vůbec a jejímu panu předsedovi, Janu Hrubému, své pochvalné uznání, žádajíce zároveň, aby i dále tak horlivě a prospěšně působila a mnohým radám školním vzorem byla.
Z c.k. okresní školní rady v Novém Městě n.Metují dne 22. září 1883.

Předseda: Mayersbach
C.k. okr. školní inspektor: J. K. Hraše


Konec působnosti základní školy v Mokrém

Populace v obci Mokré rok od roku klesá, přistěhování nových rodin do obce je mizivé a tak obec Mokré stihl podobný osud jako Očelice, Čánku, kdy byly školy zavřeny o nějaký rok dříve. Popravdě řečeno, počet žáků ve třídě 8, je příliš malý na vytížení učitele a stát z úsporných důvodů slučuje školy s malým počtem žactva do větších středisek, zřizuje autobusovou dopravu přes každou obec, aby i ti nejmenší mohli dojíždět do školy devítileté.

A tak se posledním školním rokem v Mokrém stal školní rok 1973 - 1974, kdy byl vzhledem k malému počtu žáků 31. srpna 1974 ukončen provoz na zdejší škole. Všichni žáci budou od 1. září 1974 navštěvovat ZDŠ v Opočně. Veškeré zařízení, knihy, pomůcky a učebnice převzala ZDŠ v Opočně.
Ředitel školy František Pospíšil odešel 1. srpna 1974 do důchodu.

Třída pana učitele Františka Pospíšila

Třída

Třída

Třída
Třída Třída Třída

František Pospíšil

Narodil se 26.11.1912 - Bečváry u Kolína. V letech 1928-32 navštěvoval učitelský ústav v Kutné Hoře. Působi v Polici nad Metují, Bolehošti. V letech 1935-37 absolvoval vojenskou službu

Historie mateřské školy v Mokrém

Jednotné zemědělské družstvo v Přepychách se rozhodlo na základě iniciativy občanů Mokrého adaptovat bývalou jednotřídní základní školu na jednotřídní závodní mateřskou školu. Do této doby byly prostory bývalé jednotřídky nevyužity, asi po dva roky zde mělo občasný internát zemědělské učiliště v Opočně. V roce 1977 však část budovy, kromě bytu, kde bydlí bývalý učitel základní školy, byla zcela nevyužita, stále však v dobrém stavu.

MěNV Opočno ochotně poskytl budovu k danému účelu. JZD Přepychy se stalo zřizovatelem celé akce a zahrnulo rozpočtově 200 000,- Kčs na zřízení mateřské školy.

Dne  22.4.1977 MěNV v Opočně předal písemné prohlášení a povolení vstupu do bývalé základní školy a provádění úprav dle schváleného projektu. Rodiče dětí si téměř všechny práce nutné k zřízení mateřské školy prováděli vlastními silami brigádně, bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin.

Mateřská škola

Mateřská škola

Dne 1. listopadu 1977 byla slavnostně otevřena mateřská škola za účasti všech rodičů, jejichž děti budou mateřskou školu navštěvovat a samozřejmě i zástupci JZD Přepychy.

ONV Rychnov nad Kněžnou - odbor školství jmenoval do funkce ředitelky Janu Grossmanovu z Třebechovic pod Orebem, která tuto mateřskou školu řídila až do roku 1997, tj . tedy 20 let, kdy byla mateřská škola také v Mokrém zrušena. Důvodem zrušení mateřské školy byl opět velký nedostatek dětí. Obec Mokré, která je majitelem objektu, potažmo zastupitelstvo obce bylo nuceno přistoupit k tomuto opatření na základě doporučení a finančního výhledu Školského úřadu v Rychnově nad Kněžnou, který doložil počet přihlášených dětí k poslednímu zápisu dne 15.5.1997, a to pouze 12, a z toho 5 dětí z okolních vesnic, přičemž náklady na provoz činí víc než 215 tisíc korun. Provoz mateřské školy byl ukončen 31.8.1997.

Učební pomůcky a knihy z mateřské školy byly roztříděny. Knihy byly z větší části převedeny do obecní knihovny. Část hraček byla předána zdarma Mateřské škole v Opavě, která byla poničena záplavami v tomto roce, a to prostřednictvím Školského úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Část hraček byla předána také zdarma Ústavu sociální péče v Opočně, zdravotnímu dětskému středisku v Opočně, některé zařízení mateřským školám v Opočně a Přepychách a zbytek byl nabídnut k prodeji občanům Mokrého.

Po osamostatnění obce v roce 1990 v obytných prostorách sídlil obecní úřad, který se v roce 1996 přestěhoval do nových prostor č. 12 (hasičská zbrojnice), kde je dodnes. Od 15.9.1996 je zde stále jeden obecní byt.

Od března 1998 zde fungovala, především pro děti a mládež, malá tělocvična a posilovna. Činnost však postupně ochabovala a obec Mokré dne 18.12.2008 schválila její uzavření a rozprodání posilovacího a cvičebního nářadí. Prostory byly s konečnou platností uzavřeny 6.1.2009.

Diplom v neobvyklé soutěži dětí

Diplom MŠ Mokré

 

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040749
Ze života obce