Vítejte v naší obci...

Název obce

Západně od Opočna u železniční trati, po silnici asi 5 km se nachází obec Mokré. Okolí je rovina a dnes se traduje, že tam, kde nyní roste výborné zelí, bývaly dříve rozsáhlé rašelinové bažiny. Vypráví se dokonce, že se tam propadl celý povoz i s koňmi. V době dešťů byla zde nebezpečná i chůze obyvatelstva, neboť jeden neprozřetelný krok člověka, dobře neznajícího krajinu, znamenal děsnou smrt ve zrádné bažině. Jednotlivec, nedostalo-li se mu pomoci - utonul. Tehdy měly zde své reje bludičky, ale ty vypudila moderní meliorace, takže na ně zbyly jen vzpomínky starších pamětníků. Od těchto močálů dostala obec své pojmenování Mokré.

Výňatek z Čítanky kraje opočenského, vydané v roce 1937

Vítejte v Mokrém!

Obec Mokré se nachází na úpatí Orlických hor, poblíž známého města Opočno a svým katastrálním územím zaujímá rozlohu 589 ha.

Archeologické nálezy potvrzují osídlení už z dob římské kultury.

Nejstarší zmínka o obci Mokré jest, že Čánka s Mokrou asi v létech 1390 patřila královské kapitole pražské, jíž tato získala od Jana Čánky z Čánky, ale již v roce 1420 přešla v držení světských pánů. Když Mikoláš mladší Trčka z Lípy roku 1495 koupil panství opočenské od Jana z Janovic, jal se skupovati větší i menší statky okolní, položiv tak základ k rozsáhlému zboží opočenskému. V roce 1496 koupil poplužní dvůr v Lázích ve 3 lánech a 9 prutech podle údolí, jež slove Vlčí, později vyhořel a jeho zbytky jsou patrny na louce Andrýsově na Podlažicích.

V roce 1514 potvrdil mu král Vladislav vlastnictví ve zboží dědičné, které dosud jen jako zápisné držel. V tom čase koupi též vesnice kostela pražského Mokré, Čánku, Černilov a Jasennou. Odtud sdílí obec Mokré osudy panství opočenského až do roku 1848.

Od roku 1849 až do roku 1980 je samostatnou obcí. V letech 1981-1990 opět částí Opočna a od 25. listopadu 1990 oddělením od Opočna je opět samostatnou obcí. Od roku 1850 je postupně částí okresu Nové Město nad Metují, Dobruška, Opočno, Hradec Králové, Nové Město nad Metují, Dobruška aod roku 1960 až dosud je součástí okresu Rychnov nad Kněžnou.

První sčítání obyvatelstva v roce 1869 uvádí celkem 374 trvale bydlících obyvatel. Další vývoj počtu obyvatel je uveden v následující tabulce:

ROK

1869

1900

1930

1950

1961

1970

1980

1991

1992

POČET OBYVATEL

374

413

406

296

297

248

206

181

184

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

184

183

181

179

175

172

164

160

164

166

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

166

157

156

160

162

154

157

155

148 150
2013 2014 2015              
142 147 149              

Katastr obce patří do II. ochranného vodního pásma. Podnebí je zde po většinu roku mírné a rostou zde rostliny charakteristické pro mírné pásmo. Na polích se pěstuje především kukuřice, obilí, brambory, řepka olejka a také koření. Dříve se zde pěstovalo  mokerské zelí, které patřilo k nejkvalitnějším.

V náhonu za obcí je možné zhlédnout štiku a úhoře. Na katastru obce se nacházejí i lokality s chráněnými rostlinami.

Vesnici dominuje budova obecního úřadu.

Mokré je spojeno s okolními městy a vesnicemi autobusovou dopravou, které však ubývá a obyvatelé stále více musí používat k přepravě svých osobních aut. Občanům je k dispozici obchod se smíšeným zbožím. Telefonické spojení v obci je na vysoké úrovni, také se rychle rozšiřuje komunikace pomocí bezdrátového internetu, který funguje v obci od roku 2005. Pošta se nachází v blízkém Českém Meziříčí.

V obci je postaveno víc než 70 domů, z toho asi 50 trvale obydlených, zbytek je využíván k rekreaci chalupáři. Žije zde okolo 160 obyvatel.Zastoupeny jsou všechny skupiny vzdělanosti, od dělníků až po vysokoškolsky vzdělané osoby.

Za praktickým i dětským lékařem musí obyvatelé dojíždět do blízkého Opočna a Českého Meziříčí.

Základní školu navštěvují děti již od první třídy v Opočně. I ty nejmenší musí rodiče vozit většinou do mateřských škol v nejbližším okolí.

V obci je vodovod, kanalizace, čistička odpadních vod a v současné době je dokončena i plynofikace obce. V rámci protipovodňových opatření je zrekonstruován Podlažický potok, který protéká obcí.

Kultura občanů je v obci je z větší části zabezpečena obecní knihovnou s internetem pro veřejnost, která je navštěvována nejen místními obyvateli a která pro děti i dospělé pořádá spoustu zajímavých soutěží, akcí a besed se spisovateli a cestovateli.  Knihovna má v obci dlouholetou tradici, její založení se datuje již od roku 1889. Mezi nejúspěšnější akce patří „Hledání bludiček v Mokrém“, „Prázdninové malování“,„Velikonoční malování“, „Malování na sklo“, ale také třeba soutěž „O nejlepšího čtenáře roku“.

Mezi velmi úspěšné akce minulých let patří i výstava „Mokerské kroniky“, která se konala v roce 2004 a setkala se s velkým ohlasem.Další výstava se konala v roce 2009, kdy zároveň místní knihovna oslavila již 120 let od svého založení. O této akci více na stránkách knihovny www.obecmokre.cz/knihovna.

Dětem je k dispozici i místní hřiště, kde se pořádají hlavně posvícenské turnaje ve fotbale nebo nohejbale. Okolí obce využívají občané k procházkám do přírody, ale také k cykloturistice a jízdě na kolečkových bruslích, pro které jsou zde vynikající podmínky.

Mezi nejatraktivnější akce však patří Hubertova jízda - hon na lišku na koních, která se každoročně koná v měsících září nebo říjnu. Mezi další akce patří tradiční Slet čarodějnic a Posvícenské radovánky. Novou zajímavou akcí pro obyvatele Mokrého se stala také soutěž „ Nejrozkvetlejší dům a zahrada v Mokrém“. Hlavním sponzorem těchto akcí je Obec Mokré a místní podnikatelé.

Tradicí se již také stalo slavnostní vítání nových občánků do života v naší obci. Kulturní program na tuto akci pomáhají připravit i děti. K milým "povinnostem" patří také návštěvy jubilantů, posezení a povídání s pamětníky obce.....

Veškeré informace o dění v obci se občané dozví také na webových stránkách, které získaly již řadu cen v celostátní internetové soutěži Zlatý erb:

www.obecmokre.cz

 

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

 

www.obecmokre.cz/nepravidelny_zpravodaj

 

A veškeré informace o činnosti knihovny se občané dozví na nových webových stránkách místní knihovny - Knihovny U Mokřinky:

 

www.obecmokre.cz/knihovna

Informace o soutěži zpravodajů Rychnovska, kterou pořádá knihovna jsou zde:

www.obecmokre.cz/zpravodaje2012

 

Mokré dnes.........statistické  a další údaje o obci

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název: Obec Mokré
Adresa: Mokré 12, 517 71 České Meziříčí
Telefon: 494 661 294, 494 661 303 mimo úřední hod.
Mobil: 601 339 859

E-mail:

posta@obecmokre.cz

IČO: 00579131
Číslo účtu: 3236269309/0800 Česká spořitelna a. s.
ID datové schránky q43a56s

Další údaje o obci

Počet částí: 1
Katastrální území 1
Katastrální výměra 588,8383 ha = 589 ha
Nadmořská výška 262 m n. m.
Zeměpisná šířka 50° 15' 43''
Zeměpisná délka 16° 3' 56''
První písemná zpráva (rok) 1390
Počet obyvatel k 31.12.2014 147
Průměrný věk k 31.12.2014 42,00
Hustota obyvatel (obyv/km2) 25
Délka místních komunikací 2 km
Doprava - zastávka linky místního významu 2
Obchod se smíšeným zbožím ano
Pošta ne (nejblíž České Meziříčí, Opočno)
Zdravotnické zařízení ne (nejblíž České Meziříčí, Opočno)
Policie: ne (nejblíž Opočno, Dobruška)
Škola ne (nejblíž České Meziříčí, Opočno)
Vodovod ano
Plynofikace ano
Kanalizace (ČOV) ano
Webové stránky obce www.obecmokre.cz
Veřejná knihovna a internet ano
Samostatné webové stránky knihovny www.obecmokre.cz/knihovna
Počet veřejných internetových stanic 3
Kronikář obce ano
Samostatné webové stránky kroniky obce www.obecmokre.cz/kronika
Zpravodaj obce ano
Elektronický zpravodaj obce na samostatnýc webových stránkách www.obecmokre.cz/zpravodaj2
Ostatní zařízení pro tělovýchovu - hřiště 1
Hřbitov ano
Hasiči ne
Požární hydrant 1
Požární nádrž 1

Příslušnost k úřadům

Finační úřad Dobruška
Pověřený úřad Opočno
Stavební úřad Opočno
Matriční úřad Opočno
Pověřený úřad s rozšířenou působností Dobruška
Katastrální úřad Rychnov nad Kněžnou
Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou
Celní úřad Rychnov nad Kněžnou
Okresní soud Rychnov nad Kněžnou
Vojenská správa Hradec Králové
Příslušnost k okresu Rychnov nad Kněžnou
Kraj Královéhradecký

Druhy pozemků (statistika z roku 2002) - v hektarech

Celkový výměra pozemků

588,8383

Chmelnice

0

Lesní půda

60,6922

Louky

29,8568

Orná půda

432,4064

Ostatní plochy

28,5755

Ovocné sady

0,6609

Vinice

0

Vodní plochy

11,2321

Zahrady

16,3387

Zastavené plochy

9,0757

Zemědělská půda

479,2628

 

Pomístní jména

Hačaperk – nejvyšší bod u Mokrého, kopec, na kterém je les „Hájek“
Hačka – území za bývalou školou až na konec katastrálního území obce Mokré k Čánce
V Lípách – část obce od dvora Lhotka směrem ke křižovatce k Českému Meziříčí a Opočnu
Spraše – pozemky v části obce V Lípách, kdysi úrodné zelnice, dnes mokřiny
Hradliště – území v části obce V Lípách, nalevo od cesty k Českému Meziříčí za potokem
Stav – cesta z Lip vedoucí k Českému Meziříčí (na bývalé hrázi rybníka)
Na Mělích – území mezi obcí Mokré, železniční tratí a Příčnicí (cesta Mokré – Očelice)
U Lhotecké bažantnice – území ohraničené cestou na Hradec Králové, Jalovým potokem, Podlažickým potokem a obcí
Lhotecká bažantnice – lesík na levé straně silnice směrem na Hradec Králové (před řekou Dědinou)
Mochov – les v části obce V Lípách, za Jalovým potokem
Horka – kopec (bývalý hřbitov) za obcí směrem na Přepychy
Černý kopec – kopec po pravé straně směrem z Lip na Opočno
Nad alejí – pozemky směrem z obce na Přepychy na pravé straně nad silnicí
Pod alejí – pozemky směrem z obce na Přepychy na levé straně nad silnicí
U vrbiček – území na pravé straně od Příčnice před železniční tratí
Lhotka – bývalý panský dvůr, na křižovatce směrem do Lip a na Hradec Králové
Podlažice – území v okolí křížení Podlažického potoka se silnicí na Opočno (silnice č. 298)
Na Podlažském – pozemky mezi Podlažickým potokem a silnicí k Přepychům
U váhy – křižovatka za obcí – silnice Hradec Králové – Opočno a silnice Přepychy – Mokré (název od váhy na cukrovku)
Koupačák – první most od Lhotky k Vranovu na Jalovém potoku
Šanda – pole pod cestou vedoucí kolem Hájku do Městce, pole mezi cestou a náhonem od čističky

Nadmořská výška

281,2 m nad mořem - Horka
278,6 m nad mořem – Hájek
260,0 m nad mořem – stará hospoda
260,0 – spodní hranice Hájku směrem k Městci
254,5 m nad mořem – V Lípách
254,0 m nad mořem – Koupačák
253,0 m nad mořem – Mochov – most u myslivny
253,0 m nad mořem – křižovatka u Vranova (Mokré-Jílovice-Skršice)
251,0 m nad mořem – vrt vzadu na Šandě
250,0 m nad mořem – soutok Dědiny a Jalového potoka, za Hájkem za novým Mostem, cesta Městec-Vranov

 

 

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040734
Ze života obce