Sčítání lidu a obyvatelstvo v obci

Sčítání lidí probíhá na území České republiky již od roku 1869

Historie sčítání lidu

Na našem území se soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva uskutečnily již ve středověku. V historii byly prováděny především k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace. Zdokonalení soupisů obyvatelstva u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu a s rozvojem státního aparátu. Rokem 1869 začíná období tzv. "moderních sčítání" vyznačujících se dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy. Na sčítání v Rakousku-Uhersku pak navazují sčítání v době první republiky a postupně i další sčítání prováděná až do dnešní doby. 

Více o historii sčítání na našem území zde: Historie sčítání

Předchůdci moderních sčítání

Sčítání patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel uskutečnily již ve středověku, kdy byly prováděny k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.

Za významný mezník pak lze označit datum 13. října 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu – novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí. Soupis mělo nejprve provést duchovenstvo podle farností, posléze bylo rozhodnuto, že souběžně se uskuteční i sčítání zajišťované vrchností a jeho obsah bude rozšířen o soupis domů a o hospodářskou charakteristiku majitele domu. Sčítání konané v roce 1754 bylo výjimečným počinem. Soupisy z 60. let 18. století, i když umožňují poprvé stanovit hustotu osídlení podle krajů a poskytují některé další informace o sociálním složení obyvatel, byly vcelku neúspěšné. Stoupající míra obav z rostoucích daní, odpor šlechty proti centralistickým snahám dvora, k němuž se postupně přidávala i církevní hierarchie, vedly k četným zkreslením.

V roce 1777 byl vydán nový konskripční patent, který se s mírnými změnami a odchylkami stal základem soupisů až do roku 1851. Opět bylo zachyceno veškeré přítomné obyvatelstvo, i když nadále bylo detailnější třídění podle sociálního postavení a věku prováděno pouze u mužů. Od 80. let 18. století byly na panstvích (později v obcích) a městech založeny tzv. populační knihy, v nichž byla zachycena zvlášť každá rodina se všemi členy domácnosti; případné změny (úmrtí, narození atd.) byly do těchto knih zanášeny na základě ohlašovací povinnosti hlavy rodiny. Konskripcí provedenou v roce 1851 končí souvislá řada soupisů domácího obyvatelstva na našem území.

V roce 1857 se uskutečnilo sčítání lidu, které je označováno jako přechod mezi soupisy obyvatel a moderními sčítáními lidu. Konalo se poprvé k jednomu dni 31. 10. 1857, a to podle císařského nařízení z 23. března 1857 č. 67.

Další významnou etapu v novodobých dějinách sčítání lidu v Rakousku zahájil zákon přijatý v roce 1869. Na jeho základě bylo na začátku roku 1870 provedeno sčítání lidu, které zachytilo stav ke dni 31. 12. 1869.

Zdroj:  Český statistický úřad ČR

Obec Mokré a sčítání

Rok 1598

V obci bylo 16 osedlých selských rodin.

Brichta, Pixa, Jiří Zelč, Vít Hřímal, Jiřík Starec, Jiřík Jošt, Jiřík Dvořák, Markéta Jandová, Vít Horák, Krištof Hřímal, Anna Penízková, Jan Soukup, Matěj Hadlena, Jíra Pixův, Matěj Malina a  mlynář Jan Frint. Dále je uváděn ještě Vaněk – chalupník.

Rok 1651

Dle soupisu poddaných podle víry (1651) byl v obci Mokré rychtář Adam Volf, tři konšelé (Jan Pšeničný, Jiřík Pinkas a Václav Potoček). Dle soupisu obci bylo 10 sedláků a 14 chalupníků spolu s rodinami a čeledí (podruhové, pacholci, pohůnci, skotáci a děvečky), jeden švec a dva tkalcovští tovaryši. Celkem bylo vykázáno 139 duší. K získání pro katolické náboženství je uváděno 64 duší (takřka výhradně dětí), není naděje u 75 dospělých. Z toho jednoznačně nekatolická tradice v obci.

Rok 1653/1654 (Berní rula)

Panství Opočenské – Mokré

V obci bylo 9 selských rodin, 5 chalupníků, 9 zahradníků (drobných bezzemků)

Mokrej (Mokré, s. o. Opočno) – ves, roly ourodný

 

Rolí má  a osívá

Potahů, dobytka chová

Jména osad  a jména hospodářů na panství

rolí má (strychů)

seje na zimu

seje na jaro

potahů

krav

jalového

ovcí

sviň

Sedláci

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Šolc

28

10

7

2

3

2

 

1

Jan Pšeničný

40

15

11

4

6

7

12

4

Bartoloměj Bejch

43

16

12

5

6

9

29

2

Matěj Pinkas

44

15

13

4

2

2

 

 

Lukáš Andres

40

15

12

4

4

3

10

4

Jan Krouka

46

17

14

5

4

6

13

3

Václav Soukup

62

20

18

6

9

9

25

4

Lukáš Dvořák

32

10

9

3

2

6

8

3

Václav Potoček

31

11

9

5

6

10

22

6

Celkem

366

129

105

38

42

54

119

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chalupníci

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Hedviček

6

6

 

1

2

2

 

 

Jan Mlekos

3

3

 

 

1

 

 

 

Martin Kyral

2

2

 

 

1

 

 

 

Kateřina Mynářka

12

5

3

1

4

3

 

 

Dvořákovskýho

11

6

2

 

3

9

 

 

Celkem

34

22

5

2

11

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahradníci

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kubišta

 

 

 

 

1

2

 

 

Mikuláš Mac

 

 

 

 

1

2

 

1

Mikuláš Hendrštat

 

 

 

 

2

2

6

 

Adam Lžičař

 

 

 

 

1

2

 

 

Václav Černý

 

 

 

 

2

 

 

 

Daniel Vyhlíd

 

 

 

 

1

2

 

 

Pavel Trksa

 

 

 

 

1

2

 

 

Jiřík Elišák

 

 

 

 

3

3

4

 

Jakub Šejnoha

 

 

 

 

1

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

13

15

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrnem a dohromady

400

151

110

40

66

83

129

27

 

Jan Hedviček

tito tři bejvali sedláci, však ostatní roly jejich před 20 let do obory vhraženy jsou

Jan Mlekos

Martin Kyral

Kateřina Mynářka

má svůj mlejnec o 1 kole

Dvořákovskýho

paní Rašínová vdova užívá

 

Sčítání domů a obyvatel v letech 1843 – 2011

1843 – 260 obyvatel, 42 domů

1869 – 374 obyvatel, 44 domů

1880 – 438 obyvatel, 48 domů

1890 – 395 obyvatel, 48 domů

1900 – 413 obyvatel, 56 domů

1910 – 436 obyvatel, 59 domů

1921 – 397 obyvatel, 61 domů

1930 – 406 obyvatel, 72 domů

1950 – 296 obyvatel, 85 domů

1961 – 297 obyvatel, 77 domů

1970 – 248 obyvatel, 77 domů

1980 – 206 obyvatel, 77 domů

1991 – 181 obyvatel, 77 domů

1995 – 181 obyvatel

1999 – 164 obyvatel

2001 – 164 obyvatel, 74 domů

2005 – 156 obyvatel

2010 – 155 obyvatel (k 30.9.2010)

2011 – 148 obyvatel

 

Občané obce Mokerské roku 1877 dle čísel popisných

1. Josef Kašpar

17. Václav Potoček

33. Václav Rozum

2. Jan Tošovský

18. Jan Šotola

34. Jos. Grejcar

3. Jan Boukal

19. Jan Tomek

35. Josef Fuks

4. Václav Kvasnička

20. škola Frant. Kozák učitel

36. Jan Šimon

5. Jan Veselovský

21. Jiří Doležal

37. Jos. Fleischner

6. Anna Grusova

22. Václav Šala

38. Václav Dvořák

7. Jan Kolc

23. Jiří Kosař

39. Jan Hrubý

8. Jan Kvasnička

24. Václav Hedvičák

40. Josef Dvořák

9. Jiří Vaněk

25. Václav Boukal

41. Josef Grus

10. Jan Štěp

26. Václav Hrubý

42. Dvůr Lhotka

11. Jan Vaněk

27. majetek obce a byt obecního strážníka

43. Jan Kánský

12. Václav Samek

28. Kateřina Dvořákova

44. Matěj Vaněk

13. Josef Boukal

29. Václav Tojnar

45. Václav Kvasnička

14. Václav Dvořák

30. Josef Štěp

46. Matěj Boukal

15. Josef Dvořák

31. Jan Dvořák

47. strážní domek u dráhy

16. Jan Kubiček

32. Jiří Baše

48. strážní domek u dráhy

 

 

49. Josef Samek

Struktura obce v roce 1913

Mokré
Mokrei
Ob. 436, Č.430

Pošta, telegrafní stanice, zdravotnický obvod - Opočno (3 km), fara – Přepychy

Přirážky: obecní 50 % - školní 11 %
Jmění: pozemky
Dluhy: žádné
Obecní zastupitelstvo: starosta Boukal Václav – rolník
Radní: Andrys Jan – rolní, Šimon Jaroslav – rolník
Výbor: Baše Jan – rolník, Dvořák Josef – mlynář, Boukal Václav – rolník, Samek Václav – rolník, Boukal Matěj – chalupník, Jarkovský František – řezník, Virilista Sebera František – zástupce velkostatku
Ustanoveno 12. července 1913
Obecní sluha:  Franc František
Obecná škola I.: Musil Emil – řídicí učitel, Vašková Marie – individuální učitelka
Okresní hospodářská záložna v Mokrém:
Předseda: Drahorád Josef – rolník Králova Lhota
Pokladník: Baše Jan – rolník
Účetní – Andrys Jan – rolník
Velkostatek: Dvůr Lhotka – náj. Fiedler a Comp. – Šebera František – správce
Hostince: Baše Jan (náj. Rybín František, a obchod dle § 38) – Šimon Jaroslav (náj. Jarkovský František, i řezník)
Kolář: Brutar Josef
Kovář a podkovář: Matys František
Krejčí: Tyč Václav
Mlynář: Dvořák Josef (náj. Archleb Václav)
Obchod se smíšeným zbožím: Hrubý Rudolf (i střižené zboží, trafika) – Rybín František
Obuvník: Dašek Josef
Pekař: Štěp Jan
Sedlář: Lochman Jan
Výroba kyselého zelí: Boukal Václav
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů – Čtenářsko-hospodářská beseda – Agrární organizace Meliorační společenstvo

Sčítání lidu v roce 1921

Při všeobecném sčítání lidu dle stavu ze dne 15. na 16. únor napočítalo se v obci Mokré 397 obyvatel. Proti sčítání z roku 1911 jeví se úbytek 39 lidí. Tyto obyvatele, celkem 87 rodin, bydlí v 61 popisných číslech. Dle pohlaví jsou 200 mužů, 197 žen. Čechů 394, Němec 1, Rus 1 a Rusínka 1. Vyznání náboženské římsko-katolického 165, česko-bratrského 157, česko-slovenského 49, bez vyznání 24, pravoslavní , analfabet 1.

Celostátní sčítání lidí v Československé republice v roce 1980

V obci žilo a trvale bydlilo 206 osob, z toho 103 mužů a 103 žen. Dětí do 15 let zde bylo 43 a starších osob nad 60 let 56. Obytných domů v Mokrém bylo 77, z toho 63 trvale obydlených, 3 chalupy a 11 domů neobydlených. Vodovod byl zaveden do 74 domů, koupelnu nebo sprchový kout byl v 62 domech a elektrickou chladničku v 68 domech. Černobílý televizor mělo 63 rodin a barevný 4. Osobní automobil mělo 35 rodin. Z ekonomicky aktivních pracovníků bylo 87 členů JZD Jiskra Přepychy. Ti si za rok 1980 vydělali 1.165.618,- Kč.

Sčítání obyvatel  v roce 1980 v obci Mokré

v Mokrém žilo a trvale bydlilo osob - 206  
z nich bylo ekonomicky aktivních - 110
z nich ekonomicky aktivních mužů - 58                                 
z nich ekonomicky aktivních žen - 52                                      
dle pohlaví bylo mužů - 103                                                      
žen - 103                                                                                    

v obci Mokré pracovalo osob - 40                                        
v jiné obci okresu pracovalo - 63                                             
v jiném okrese kraje pracovalo - 7                                          

podle stáří bylo:

starších osob 60 ti let - 56                                  
ve věku od 55 do 60 ti let - 16                             
ve věku od 35 do 55 ti let: - 36                             
ve věku od 20 do 35 ti let -  40                               
ve věku od 15 do 20 ti let - 15                               
dětí do 15 ti let -  43                                               

Sčítání bytů v roce 1980

Za tohoto sčítání zjištěno v obci Mokré:

obytných domů celkem - 77                                   
z toho trvale obydlených - 63                                 
z toho sloužících k rekreačním účelům - 3
z toho neobydlených domů - 11
z toho rodinných domků - 54
z toho ostatních bytových domů - 9

Domy podle stáří:

před rokem 1900 bylo postaveno domů - 14              
za prvních 20 let v XX. století bylo postaveno -  4
za dalších 25 let  - 28
od roku 1946 do roku 1960 -  4
od roku 1961 do roku 1970 - 9
od roku 1971 do roku 1975 - 11
od roku 1976 do roku 1980 - 7

Byty v shora uvedených domech:

celkový počet bytů byl - 93
z toho trvale obydlených - 77
z toho dočasně obydlených - 3
z toho neobydlených - 13
z toho nezpůsobilých k obývání -  6

Byty podle velikosti:

počet bytů o 1 obytné místnosti  - 11
o 2 pokojích - 28
o 3 pokojích - 25
o 4 pokojích - 11
o 5 pokojích - 2

Celkový počet obytných místností nad 8 m2 - 196
Celková plocha bytů v m2 - 5 821
Celková plocha obytných místností v m2  - 3 621

Vybavení bytů:

vodovod je zaveden do bytů - 74
koupelnu nebo sprchový kout má zavedeno - 62
ústřední nebo etážové topení má zavedeno - 15
elektrickou chladničku má - 68
automatickou pračku má - 15
pračku jiného druhu má - 53
barevný televizor má  - 4
černobílý televizor má  - 63
chatu nebo domek k rekreaci má  - 2
motocyklů má  - 13
osobních automobilů garážovaných má  - 31
osobních automobilů negarážovaných má  - 4

Z ekonomicky aktivních pracovníků bylo v roce 1980:

členů družstva JZD Jiskra Přepychy osob - 87
z nich bylo mužů - 32
z nich bylo žen  -  55
skutečně výkonných bylo celkem - 62
v rostlinné výrobě jich pracovalo - 15
v živočišné výrobě jich pracovalo - 24
v přidružené výrobě jich pracovalo - 11

Celkový jejich příjem na mzdách za rok 1980 z JZD  Kč 1.165.618,--

Sčítání lidu 1991

Rozhodným okamžikem sčítání byla půlnoc ze soboty 2.3.1991 na neděli 3.3.1991. Základní metodou zjišťování bylo „sebesčítání“, kdy každá osoba schopná písemného vyplnění sama vyplnila sčítací tiskopisy. Sčítání lidu 1991 bylo posledním sčítáním československým i posledním sčítáním 20. století. Jeho význam je znásoben tím, že zachycuje historický předěl ve společensko – ekonomickém vývoji České republiky. V Mokrém žilo 181 obyvatel, z toho 89 mužů a 92 žen. Dětí do 15 let bylo 37. Ze všech obyvatel bylo 65 osob římskokatolického vyznání a 31 evangelického vyznání. Obytných domů bylo 77, z toho 72 rodinných domů, 1 bytový dům a 4 ostatní domy. Neobydlených bylo 24 rodinných a 4 ostatní domy.

Sčítání lidí a domů v roce 2001

V obci žilo a trvale bydlilo 164 osob, z toho 79 žen a 85 mužů. Dětí do 15 let zde bylo 23 a starších osob nad 60 let 31. Ze všech obyvatel bylo 50 věřících, z toho největší počet je 32 osob vyznání církve římskokatolické, 10 českobratrské církve evangelické. Ekonomicky činných osob bylo 78. Domů bylo 74, z toho 54 trvale obydlených. Dva domy stojí mimo obec v Městci. Vodovod bytě mělo 61 domácností, z toho 60 mělo vlastní splachovací záchod. V jedné domácnosti byl plyn, ústřední a etážové topení mělo 40 domů.

Zde je k nahlédnutí soubor sčítání lidí a domů v roce 2001 dle Českého statistikého úřadu, zastoupení Rychnov nad Kněžnou, zpracováno v červenci 2001

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001.htm

Sčítání lidí a domů v roce 2011

Sčítání lidí a domů v roce 2011 proběhlo v rozhodném okamžiku o půlnoci z 25. na 26. března 2011.

Předběžné výsledky jsou na http://www.czso.cz/

Prezenatce výsledků Prezentace - předběžné výsledky sčítání lidu 2011.ppsx

Zajímavost

Pro zajímavost úvádíme tabulku počtu obyvatel na území České republiky, která je zpracovaná na základě Demografické příručky Federálního statistického úřadu v Praze z roku 1982:

Období, rok

Počet obyvatel, odhad

Datum sčítání

Počet obyvatel

4. - 6. století

350 000

31.12.1869

7 617 230

Kolem r. 1000

1 100 000

31.12.1880

8 222 013

Konec 12. st.

1 100 000

31.12.1890

8 665 421

Zač. 15. st.

2 300 000

31.12.1900

9 372 214

Zač. 17. st.

3 000 000

31.12.1910

10 078 637

Pol. 17. st.

2 000 000

15.2.1921

10 009 587

1705 - 1720

2 400 000

1.12.1930

10 674 386

1754

3 360 000

1.3.1950

8 896 133

1787

4 355 000

1.3.1961

9 571 531

1840

6 369 000

1.12.1970

9 807 697

1850

6 792 000

1.11.1980

10 291 927

1860

7 256 000

3.3.1991

10 302 215

 

 

1.3.2001

10 292 933

 

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040745
Ze života obce